Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 866/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi 'A.' S.A. z siedzibą w W. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego zawartą w piśmie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu;

VIII SA/Wa 137/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2010 rok, po wznowieniu postępowania

II GSK 819/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Ol 154/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu części środków finansowych przyznanych w ramach realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Rz 539/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi A. spółka jawna w R. na pozostawienie bez rozpatrzenia przez [....] Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w R. protestu od oceny merytorycznej wniosku nr [...] o dofinansowanie projektu: 'Integracja systemu controllingowego Fineus z systemami partnerów w celu automatyzacji procesu budżetowania'

I SA/Bk 629/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

I SA/Sz 8/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów rolnych

V SA/Wa 2127/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi 'S.' Sp. z o.o. w B. na informację zawartą w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

VIII SA/Wa 1024/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności bezpośrednich na 2013 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   100