Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SA/Go 703/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] października...
2020 r. D.T. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem J.T., ur...

II SA/Ke 231/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-24

z dnia [...] marca 2022 r. [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] marca 2022 r. [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. świadczenia rodzinnego w postaci świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

III SAB/Gd 111/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-26

niejawnym sprawy ze skargi E. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. E...
jej wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem N. P., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej odrzucenie, bowiem skarga...

II SA/Sz 290/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-14

. na posiedzeniu niejawnym skargi I. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenie pielęgnacyjnego postanawia odrzucić...
. nr [...] odmawiającą przyznania I. P. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką U. T...

II SAB/Ke 82/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-08-19

prowadzenie postępowania przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżący wskazał, że w aktach administracyjnych sprawy...
znajdują się:, - orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 9 czerwca 2020 r.;, - wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 15 kwietnia 2020 r., - decyzja...

III SA/Gd 1040/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-12

świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. B. G. (dalej zwana także 'skarżącą', 'stroną') - jak wynika z akt sprawy - w lipcu 2020 r. wystąpiła do Burmistrza Miasta...
C. o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką jaką sprawuje nad niepełnosprawnym mężem., Przed wydaniem decyzji w tej sprawie, Burmistrz Miasta C...

II SA/Sz 951/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Prezydenta...
Miasta z dnia [...] i przyznało E. K. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Go 156/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] października 2020 r. znak: [...] Wójt odmówił A.B. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SA/Go 917/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-15

niejawnym sprawy ze skargi D.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
Burmistrza nr [...] z dnia [...] września 2014r. odmawiającą przyznania K.K. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad ciotką - D.C., z uwagi na pozostawanie...

II SAB/Łd 40/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-06-22

i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza K. w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 40/22...
oraz bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wniósł o zobowiązanie organu do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie jednego miesiąca...
1   Następne >   +2   +5   +10   68