Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II SA/Sz 1135/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-24

., Nr[...] ,, w przedmiocie udzielenia Spółce A. w [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Spółce A.. nr [...] na dachu budynku przy ul. [...] w [...] ., Stan faktyczny...
A.. w [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Spółce A.. nr [...] na dachu budynku przy ul. [...] w[...] . Następnie decyzją z dnia [...] r...

II OSK 1728/17 - Wyrok NSA z 2018-04-09

stacji bazowej telefonii komórkowej wewnątrz wieży kościoła 1. uchyla wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2016 r. sygn. akt II OSK 2972/14; 2...
Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania stacji bazowej telefonii...

II SA/Kr 1387/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-24

r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia A. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] na działce...
udział w postępowaniu zakończonym ww. decyzją Starosty T. Wnioskodawcy oświadczyli, że nie wyrażają zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 1485/10 - Wyrok NSA z 2011-10-25

. 'budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr [...] wraz z przyłączem energetycznym, położonej na działce nr [...] w W., gmina Z., Odpis decyzji doręczono wnioskodawcy...
nr [...] z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej nr [...] W. 52, zlokalizowanej w miejscowości W., gmina Z. na działce...

II SA/Op 234/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-23

zatwierdzono projekt budowlany i udzielono A Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej '[...]'. Jako podstawę wznowienia wnioskodawca wskazał art. 145...
znajduje się w obszarze oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej. Dodatkowo wniósł także o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej z dnia 29 grudnia 2006 r...

II SA/Gd 636/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-17

. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na nieruchomości przy ul. G. [...], określonej...
Burmistrza Miasta R. z dnia 14 maja 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Kr 730/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-08

celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz ze zjazdem z drogi publicznej (stanowiącej działkę ewidencyjną...
inwestycji celu publicznego obejmuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Sp. z o.o. o oznaczeniu [...] zlokalizowanej na działce nr [...] obr. [...] P. przy ul...

II OSK 894/17 - Wyrok NSA z 2017-12-21

B. z [..] lutego [..]09 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GSM na działce ew...
wyłącznie numer działki i obrębu geodezyjnego wraz z mylącą nazwę samej stacji bazowej - bez wskazania adresu; uniemożliwiało to identyfikację miejsca gdzie planowano...

VII SA/Wa 1227/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-20

wybudowanej stacji bazowej., Przypomnieć więc należy, że art. 273 § 2 ppsa obejmuje 'wykrycie' okoliczności faktycznych lub środków dowodowych nieujawnionych w poprzednim...
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę z lat 2002- 2003. Są to pisma obrazujące brak zgody mieszkańców i Wójta Gminy P. na realizację stacji bazowej telefonii...

IV SA/Wa 2010/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] zlokalizowanej na dachu...
zgody na realizację stacji bazowej telefonii komórkowej, ponieważ jej interes prawny wynika z okoliczności oddziaływania projektowanej inwestycji w otoczeniu...
1   Następne >   2