Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol

II SA/Łd 379/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-22

: [...] w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji., Z akt sprawy wynika, że w dniu 9 kwietnia...

II SA/Kr 1562/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-12

jest wykonanie robót budowlanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy os. [...] w K., a polegających na: wymianie trzech anten...
wsporników W-1 i W-2., Do przedmiotowego zgłoszenia dołączono opracowanie pt. 'Analiza rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej'. Opracowanie zawiera...

II OSK 1706/11 - Wyrok NSA z 2013-01-16

Budowlanego w Z. - dalej jako 'PINB w Z.', z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] umarzającej postępowanie w przedmiocie legalności budowy stacji bazowej [...] GSM...
z dnia [...] lutego 2005 r montażu stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z czterech anten sektorowych, jednej anteny radiolinii oraz urządzenia obsługującego...

II SA/Kr 617/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

powszechnie obowiązującego, a także prawa miejscowego., Wojewoda zaznaczył, że przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji (przebudowie) istniejącej stacji bazowej...
inwestycji, zmieni parametry istniejącej stacji bazowej (montaż nowych urządzeń o nowych parametrach). Podczas, gdy według twierdzenia Inwestora inwestycja polega...

II OSK 2687/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Jak wynika z przywołanego...
postępowania naprawczego z uwagi na samowolną rozbudowę w 2004 r. stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w [...] przy ul. [...], a organ dopuścił to Stowarzyszenie...

II OSK 1634/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej - odmowy...
., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Gl 1098/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-28

postępowania w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala sprzeciw. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta J (dalej: PINB) decyzją z dnia...
[...] r. nr [...] ([...] ) umorzył wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z wewnętrzną linią...

II OSK 865/19 - Wyrok NSA z 2022-01-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P. Sp. z o.o. nr ... na działkach o numerze ewidencyjnym ... i nr ... położonych w obrębie ... D. jednostka ewidencyjna ... D...
. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej realizację wieży do 63,0 m, urządzenia teletechniczne...

II OSK 1999/14 - Wyrok NSA z 2016-04-26

zakończone. Inwestor nie posiadał zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na instalację ww. stacji bazowych, z uwagi na fakt, że jest to antenowa konstrukcja...
związane z budową stacji bazowej KRA0044 telefonii komórkowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. [...] w Krakowie, wybudowanej bez wymaganego...

II OSK 464/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE NIELEGALNEJ INSTALACJI STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ [...] NA KOMINIE PRZY UL. Ż. W K., DECYZJĄ Z DNIA [...] WRZEŚNIA 2007R. ŚLĄSKI...
NA NIEJEDNOZNACZNOŚĆ UREGULOWAŃ, KTÓRA POWODOWAŁA ODMIENNE INTERPRETACJE ORAZ REALIZACJE TEGO TYPU INWESTYCJI (STACJI BAZOWEJ) NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA JAK RÓWNIEŻ NA PODSTAWIE POZWOLENIA...
1   Następne >   +2   +5   +10   39