Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II SA/Gd 302/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-09

w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 79, poz. 1587 z dnia 17 sierpnia 2005 r.), zgodnie z którego § 10 ust. 2 zakazuje się lokalizacji stacji bazowych (masztów i urządzeń nadawczych...
istotnych z punktu widzenia gospodarowania przestrzenią. Plan miejscowy Kamiennej Góry w Gdyni nie ogranicza całkowicie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej...

II SA/Gd 628/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-05

stacji bazowej telefonii komórkowej 30608 G., na dachu budynku zlokalizowanego w G. przy ul.[...], dz. 4/2 KM 132 obręb G., obejmującej:, - montaż masztu stalowego...
. Stwierdzono również, że inwestycja, polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, która realizowana jest przez komercyjny podmiot, firmę...

II OSK 811/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą 'M.' nr [...] przy ul. D. na działce nr ew. [...] w W. W powyższym wyroku Wojewódzki Sąd...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przyjmując, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie stanowi...

II SA/Rz 329/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 3845/2 położonej w Ł. przy ul. M. 3 stanowiącej własność Powiatu Ł., Podstawę prawną decyzji...
./., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że na działce nr 3845/2 położonej w Ł. przy ul. M. 3 stanowiącej własność Powiatu Ł. znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej...

II SA/Lu 703/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: skarżąca lub Spółka) odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
w zakresie telekomunikacji. W zapisach tych przewidziano m.in. utrzymanie lokalizacji anteny radiowej i stacji bazowej telefonii komórkowej w [...]; ustalenie lokalizacji stacji...

II SA/Gl 412/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

w W., zwróciła się do Starosty [...] o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. 'Budowa stacji bazowej telefonii...
za kwalifikacją stacji bazowej jako obiektu, a nie urządzenia infrastruktury technicznej, przemawia orzecznictwo sądowoadministracyjne oraz przepisy rozporządzenia Ministra...

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

'), zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi P. Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
wyniesionych RRU do obsługi anten, zestawu szaf technicznych ze sprzętem elektro-przesyłowym stacji bazowej oraz wewnętrznej linii zasilającej, na działce nr [...] przy ul...

II SA/Wr 633/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-20

uchwały, który ustanawiając zakaz lokalizowania stacji bazowych, masztów i wież telefonii komórkowej w sposób rażący narusza wyżej wskazane przepisy ustawy o wspieraniu...
jako podziemne, ale w punkcie 2 tego paragrafu ustalono zakaz lokalizowania stacji bazowych, masztów i wież telefonii komórkowej. Jak wynika z miejsca ulokowania § 19...

II SA/Gl 77/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-24

[...] o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działkach...
gospodarczą, na terenach niezabudowanych. Organ stwierdził, że lokalizacja projektowanej stacji bazowej jest sprzeczna z ustaleniami planu miejscowego. Organ pierwszej instancji...
1   Następne >   +2   +5   7