Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 1171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

uzgodnienia budowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] numer [...] zlokalizowanej na działce nr ew. [...], położonej w [...] przy ul. [...], znajdującej...
., Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca, wnosząc o wydanie rozstrzygnięcia odmawiającego udzielenia zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Podniosła...

VII SA/Wa 2124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

od powyższej decyzji wniósł inwestor, wskazując, że prace ujęte w projekcie są w istocie odtworzeniem infrastruktury stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej...
. Na żądanie właściciela budynku cała infrastruktura stacji bazowej została zdemontowana, celem umożliwienia przeprowadzenia prac remontowych budynku hotelu. Po ich zakończeniu...

VII SA/Wa 794/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

. sygn. [...], odmawiające uzgodnienia zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. sp. z o.o. na działce nr [...] w M., gm...
, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. sp. z o.o. na działce nr [...] w M., gm. [...]., 2. Po rozpatrzeniu ww. wniosku [...] Wojewódzki...

II OSK 1278/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

ze stanowiska konserwatorskiego projekt decyzji Burmistrza Z. odmawiającej ustalenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ konserwatorski uznał, że projekt...
umiejscowić maszt anteny stacji bazowej, nie został objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków...

II OSK 756/11 - Wyrok NSA z 2012-07-26

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), odmówił P Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] B. wraz...
, iż usytuowanie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku stanowić będzie wprowadzenie lokalnej dominanty urbanistycznej obcej charakterowo zabudowie ulicy mogło...

VII SA/Wa 1491/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

projektowanej na działce nr ew. [...] stacji bazowej, określając termin wykonania tychże robót do 28 lutego 2019 r. Powyższa decyzja została wydana po objętym rygorem natychmiastowej...
do zasilania projektowanej na działce nr ew. [...] stacji bazowej otwartym wykopem poza występowaniem korzeni drzew lub przewiertem sterowanym. Uzasadniając nakaz przywrócenia...

II OSK 789/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Nr 80, poz. 717 ze zm.), odmówił ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej...
. Stacja bazowa telefonii komórkowej realizowana jako maszt betonowy o wysokości 16 m stanie się zatem dominantą wysokościową na otaczającym terenie. Projektowany maszt zmieni...

VII SA/Wa 825/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-04

na kotwy Hilti. Ten sposób stosowany jest przez inwestora we wszystkich instalacjach umieszczanych na zabytkach. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w instalacji stacji...
bazowych, również w ramach obiektów objętych ochroną konserwatorską i wielokrotnie uzyskiwała pozytywne uzgodnienie dla tych instalacji, czego przykładem jest decyzja...