Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Gl 1640/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-06

sposób (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych), niż przychody z tytułu działalności gospodarczej czy z umowy o pracę. F, Ponadto w toku postępowania...
. Do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało zatem zobowiązanej 21 lat czynności zawodowej. Daje to, w ocenie ZUS, podstawę do przypuszczenia, że skarżąca będzie jeszcze aktywna...

I SA/Gd 1419/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku spadkowego od odziedziczonej nieruchomości albo podatku dochodowego z tytułu najmu...
spłaty tych należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik., Od 1 stycznia 2003 r...

I SA/Gl 1246/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

zobowiązania podatkowego - stosowanie tej instytucji nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych...
dokonanego przez organ I instancji., Podniósł, że podejmował następujące czynności zmierzające do odzyskania należności z tytułu składek: doręczając odpisy tytułów...

I SA/Gl 228/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

, gdyż stosowanie tej instytucji nie jest zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem...
o odmowie umorzenia należności, skarżąca została poinformowana o możliwości spłaty zadłużenia np. w formie układu ratalnego, to jednak nie podjęła żadnych czynności...

I SA/Op 553/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-26

podatkowego - stosowanie tej instytucji nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem...
czynności nie przyniosły wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od zobowiązanego, a egzekucja z nieruchomości jest na etapie opisu i oszacowania., Ponadto organ podkreślił...

I SA/Op 202/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-07

nie jest bowiem zastrzeżone dla należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem przedmiotu hipoteki, podatku...
aktu lub czynności., W rozpatrywanej sprawie rozstrzygnięcie sprowadza między innymi się do oceny istnienia należności z tytułu składek, których dotyczył wniosek skarżącego...

I SA/Rz 448/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-30

i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz karta podatkowa) może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika...
[...] marca 2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca...

VI SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

dopełnienia ustawowych obowiązków ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych (zawarcia umowy) obowiązków publicznoprawnych...
'k.c.', dotyczące zlecenia, na rzecz płatnika składek w spornym okresie. Organ pierwszej instancji podkreślił, że przedmiotem spornej umowy były czynności rozłożone czasie...

VI SA/Wa 2239/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

czynności miały na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu. Ubezpieczona zobowiązana była do sporządzenia sprawozdania finansowego do Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby...
Centrum Pediatrii w S. Zainteresowana nie została wynagrodzona za same czynności, które podjęła, a za efekt swojej pracy - dzieło, które miała do wykonania. Umowa łącząca...

I SA/Ol 831/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-09

. podał, że strona nie figuruje w jego ewidencji z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnych, czynności opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn w 2012r...
, zdrowotne i fundusz pracy, własnych, jak też w części finansowanej przez płatnika, zakresem kognicji, czyli czynności procesowych prowadzonych dla ustalenia stanu faktycznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   25