Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Bd 329/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-21

[...]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wydał decyzję, którą określił podatnikowi - A. G. ('Skarżący', 'Strona') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstało na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. z o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022r. poz. 143, dalej...

I GSK 792/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

1. Decyzja dotycząca określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotyczącej określenia wysokości opłaty paliwowej dowód...
podatkowe w podatku akcyzowym, w tym sensie, że decyzja taka stanowi dowód w tym postępowaniu, nie tworzy więzi pomiędzy wskazanymi aktami administracyjnymi, o której mowa...

I SA/Ol 569/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-09

Skarbowej z dnia '[...]', określająca Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od marca do września 2011 r. w łącznej wysokości...
wiarygodnych dowodów określających szczegółowo parametry fizykochemiczne wyrobu akcyzowego i jego klasyfikację taryfową CN, strona obowiązana była zapłacić podatek akcyzowy według...

I GSK 980/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

.] (dalej: DUKS) decyzją z dnia [...] października 2013 r. określił Skarżącej zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym m.in. za miesiąc listopad 2011 r. w kwocie 5 477 zł...
powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, DIC wykorzystując ustalenia dokonane w postępowaniu...

I SA/Ol 528/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. W wyniku...
w tych fakturach oleju napędowego nie został jednakże zapłacony podatek akcyzowy, gdyż podmioty, których dane widniały na fakturach, nie były podatnikami podatku akcyzowego...

I SA/Ol 10/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-23

opodatkowania, jak również prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od kwietnia do października...
jednak zapłacony podatek akcyzowy. Uwzględniając powyższe, organ kontroli skarbowej decyzją z dnia '[...]' określił stronie zobowiązania w podatku akcyzowym za wskazane okresy...

III SA/Łd 139/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

. [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r w łącznej kwocie 1 566 649 zł. Z uzasadnienia wskazanej decyzji wynika...
, że za miesiące styczeń, lipiec, sierpień, listopad i grudzień 2012 r zobowiązanie w podatku akcyzowym zostało określone między innymi w związku z wprowadzeniem na rynek...

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

wobec ww. Spółki, które zakończyło się wydaniem decyzji w dniu [...]. Jak wynika z treści uzasadnienia tej decyzji, Spółka została uznana za podatnika podatku akcyzowego...
. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017r. poz. 43), dalej: 'u.p.a.'. Organ wyjaśnił, że Spółka zmieniając przeznaczenie nabytego oleju smarowego na olej napędowy, weszła w posiadanie...

I SA/Ol 566/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-09

decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia '[...2.]' nr '[...]', określającą Spółce A. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące...
akcyzowego i jego klasyfikację taryfową CN, strona obowiązana była zapłacić podatek akcyzowy według stawki podatku określonej dla pozostałych paliw silnikowych - olejów...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

) w dniu 8 października 2020 r. decyzji nr [...] określającej M. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą M. zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres...
faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez B. Sp. z o.o. z s. w R. m. in. na rzecz firmy M. , celem wszczęcia postępowania podatkowego w podatku akcyzowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   18