Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

III SA/Po 164/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-04

uznał, że obowiązek opłaty paliwowej ciąży na podmiocie podlegającym, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego...
, a obowiązek ten powstaje z dniem, w którym podmiot ten jest obowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Dyrektor UKS w Ł. decyzją z dnia [...] określił dla P.R. zobowiązanie...

II GSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 43 ze zm.; dalej: ustawa o podatku akcyzowym lub u.p.akc.) w związku z art. 2...
pkt 9 i pkt 12 ustawy o zapasach poprzez niezastosowanie do przemieszczenia się gazu LPG sprzedanego przez skarżącą na rzecz (...) sp. z o.o. przepisów o podatku akcyzowym...

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

(wprowadzonego ww. ustawą zmieniającą) wskazał, że w przypadku, gdy towar był przewożony ze składu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...
i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...

I SA/Ol 428/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-14

., 2011r. i 2012r.,, 6) oryginałów faktur VAT, na podstawie których kontrolowana ubiegała się o zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie...
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - o ile kontrolowana występowała o ww. zwrot w związku z zakupem paliwa...

II SA/Bk 591/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-11

, że błąd nie spowodował uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT oraz podatku akcyzowego a kierowca w czasie kontroli dysponował zezwoleniem...
towaru w systemie SENT, jest technicznym błędem, z którym nie wiąże się jakiekolwiek uszczuplenie w podatku VAT i podatku akcyzowym. Przy takiej argumentacji przewoźnik...

I SA/Bk 132/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-07-03

na wezwanie organu podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania celnego I instancji w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego...
ekonomiczno-technicznej nr [...], złożonej w toku postępowania podatkowego prowadzonego w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia...

II SA/Rz 1787/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-15

ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W przypadku gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego...
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a ujawnione nieprawidłowości...

II SA/Rz 1075/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT prawidłowo odprowadzono podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług...
zgłoszenia, które realnie mają wpływ na wysokość należności z tytułu podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, a nie w sytuacji, kiedy spółka wykazała w spornym...

II SA/Rz 1074/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

sprawie doszło w ogóle do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT...
prawidłowo odprowadzono podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług, w konsekwencji, stosownie do dyspozycji przytoczonego przepisu, niniejsze postępowanie powinno...

II SA/Rz 1073/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-08

doszło w ogóle do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, kiedy nie ulega wątpliwości, że od towarów przewożonych za spornym zgłoszeniem SENT...
prawidłowo odprowadzono podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług, w konsekwencji, stosownie do dyspozycji przytoczonego przepisu, niniejsze postępowanie powinno zostać...
1   Następne >   +2   +5   +10   14