Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Łd 1125/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-29

. Do atrybutu korzystania z rzeczy tradycyjnie zalicza się następujące uprawnienia: do posiadania, do używania rzeczy, do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy...
ujawnionymi w owym rejestrze wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną m.in. pod następującymi kodami PKD, 38.11.Z. - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne...

II SA/Sz 858/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-28

zwiększenia przychodów gminy. Ponieważ zaskarżona decyzja wyżej przywołane okoliczności faktyczne oraz ich znaczenie dla wyceny wartości nieruchomości zbytej przez stronę...
nieruchomości, czyniącego tzw. opłatę planistyczną jedynie sposobem zwiększenia przychodów gminy. Ponieważ zaskarżona decyzja wyżej przywołane okoliczności faktyczne...

II SA/Gd 678/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-27

) oraz powinno spełniać kryteria neutralności krajobrazowej i normy w zakresie infrastruktury technicznej ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, proekologiczne źródła...
zlokalizowane są natomiast obiekty budowlane o funkcji rekreacyjnej, nieujawnione w ewidencji gruntów i budynków, oznaczone na mapie symbolem 'bne'., Z dokumentów dołączonych...

II SA/Gd 534/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-09

tradycyjnie zalicza się uprawnienia do posiadania, używania rzeczy, pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy i do dyspozycji faktycznych., Określając, w ramach...
w części graficznej planu skutkował naruszeniem jej interesu prawnego, bowiem w istocie z tego nieujawnionego w planie faktu znajdowania się nieruchomości skarżącej w strefie...