Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1576/09 - Wyrok NSA z 2010-03-24

wykonania czynności np. odmowa zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu (uchwała NSA z 4 lutego 2008 r., sygn.akt I OPS 3/07), wypłata i odmowa wypłaty należności...
wydania zezwolenia zagranicznego; wyrok NSA z 10 października 2007 r., sygn. akt II SA 1719/03 - dotyczący odmowy udostępnienia danych z ewidencji pojazdów; wyrok NSA...

IV SA/Gl 386/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-18

wydają około 100,00 zł, ubezpieczenie OC płatne jednorazowo w kwocie 362,00 zł., kosztów napraw nie ponoszą. Z karty faktycznie ponoszonych wydatków wynika, że wynoszą...
paliwa, ale również badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie OC oraz ewentualne koszty naprawy. Kolegium uznało, że cele, do których jest wykorzystywany samochód...