Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 305/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-21

jednak, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, iż działki te nie znajdują się na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000. Organ I instancji powziął wątpliwości...

I SA/Go 7/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-16

kontroli UKS dowody w sprawie, tj. umowę z [...] listopada 2002 r. zawartą pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a P S.A. wraz z załącznikami i aneksami, notatkę...
z [...] lutego 2007 r. P S.A skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, pismo z [...] marca 2007 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych skierowane do P...

I SA/Go 11/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-16

z [...] grudnia 2014 r. oraz zebrane w trakcie kontroli UKS dowody w sprawie, tj. umowę z [...] listopada 2002 r. zawartą pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych...
do Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Kapitałem, pismo z [...] lutego 2007r. P S.A skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, pismo z [...] marca 2007 r. Dyrektora...

I SA/Sz 180/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-21

przez przedsiębiorcę, w którym są m. in. określane szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony środowiska...
do prowadzenia sukcesywnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. W obrębie przepisów podatkowych funkcję stymulującą ochronę środowiska, w tym odpowiednie tempo rekultywacji...

I SA/Go 19/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-16

o ochronie i kształtowaniu środowiska, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. W § 11 ust. 1 Dyrektor Generalny zastrzegł sobie prawo wejścia na nieruchomości...
Środowiska, lub uzyskaniu decyzji o wyłączeniu gruntu leśnego z produkcji leśnej właściwego terytorialnie Dyrektora RDLP, albo wniesieniu określonych przepisami opłat...

III SA 548/02 - Wyrok NSA z 2002-06-12

związanych, służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony środowiska w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody, z wyjątkiem podatku leśnego obliczanego według...
Fakt, że wprowadzeniu szczególnej subwencji, o której mowa w art. 14 ust. 13a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /Dz.U. nr 114 poz. 492 ze zm...

I SA/Wr 1183/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-23

pełnią wskazane obszary ochrony. Skoro działka została objęta ochroną Natura 2000, to skarżąca bez zgody właściwego organu wykonującego zadania związane z ochroną środowiska...
Dyrektora Generalnego PKP Nr 1 z dnia 17 stycznia 1992 r. Natomiast linia kolejowa nr [...] [...], zlikwidowana została zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Generalnego PKP S.A. z dnia...

I SA/Go 434/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-20

. w kwocie 11.799 zł., Powyższa skarga została wywiedziona na tle następującego stanu faktycznego., W dniu [...] listopada 2002 r. Skarżąca zawarła z Dyrektorem Generalnym...
, a także do przestrzegania wymogów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. W §...

I SA/Go 435/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-20

, a także do przestrzegania wymogów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach...
. W § 11 ust. 1 Dyrektor Generalny zastrzegł sobie prawo wejścia na nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ochronnej...

III FSK 4104/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

.) oraz art. 6 ust. 1?3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r., s. 1), a także art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka...
przesłankę nieważności określoną w art. 183 § 2 pkt 4 P.p.s.a. w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie...
1   Następne >   +2   +5   9