Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 723/13 - Wyrok NSA z 2014-11-13

działań zmierzających do przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne wymaga wyrażenia zgody przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej...

I SA/Wa 2616/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-23

potwierdzeniem realizacji przez gminę zadań z zakresu [...] (a tym samym i ponoszenia kosztów) jest treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w R. z 7 grudnia 2017...
terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gmina...