Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1457/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

danych o zasobach leśnych i stanie lasów., Promując zrównoważoną gospodarkę leśną oraz ochronę zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia...
leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia, ustanawiać leśne kompleksy promocyjne. Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, leśne...

I SA/Łd 938/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-17

dla takich beneficjentów jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska., Konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej...
cenowej i akceptacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska metoda ta będzie powszechnie wykorzystywana w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000., W rezultacie...

I SA/Bk 565/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-02

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i słuszne przyjęcie, że ww. odszkodowania stanowią przychód opodatkowany a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w B...
i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor...

III SA/Wa 2645/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

ustawy o lasach, L. kieruje Dyrektor Generalny (powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska) przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji L. L...
roku kalendarzowym., Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu...

I SA/Op 349/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-11

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dalej: wskazywany jako WFOŚiGW) do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. W pozostałym...
. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 -dalej usg), obejmujących m.in. sprawy ochrony środowiska. Realizując powyższe...

I SA/Lu 930/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-03

, że gmina przedstawiła okoliczności, w których 30 maja 2018 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w L. na dofinansowanie...
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Źródłem dofinansowania w ramach programu są również środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

I SA/Op 50/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-26

na terenie Gminy, dotacja ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Realizacja zadania wynika z rządowego programu pn...
. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Usuwanie odpadów...

III SA/Wa 832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

Zaznaczył, iż budowa ścieżek będzie miała istotny wpływ na ochronę lasów i innych elementów środowiska naturalnego co w przyszłości przełoży się również na pożytki w postaci...
ust. 1 i ust. 3 pkt 5 u.o.l., a także § 1 zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej...

I SA/Lu 610/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-27

. ustawy, sprawy ochrony środowiska i przyrody należą do zadań własnych gmin. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r' poz. 672, 831, 903...
, 1250, 1427, 1933) w art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 określa, że finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną...

I FSK 49/22 - Wyrok NSA z 2022-04-26

m od osi gazociągu,, k) strefy techniczne dla pozostałych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami., 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody...
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,, - w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych...
1   Następne >   +2   +5   10