Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I OSK 484/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek T.F. o zasądzenie zwrotu kosztów...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...

II SA/Ol 877/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-17

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony) Wnioskiem z 16 grudnia 2019 r. B. W. reprezentowany...
przez radcę prawnego (dalej jako: 'skarżący') zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Ol 195/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-24

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że J. B. (dalej jako: 'Skarżący', 'Strona') zwrócił się do organu z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 512/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-09-14

[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z 5 kwietnia 2022 r. wydaną z upoważnienia Burmistrza Tolkmicka przez Kierownika Miejsko...
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku (dalej jako: 'organ I instancji') odmówiono przyznania G. G. (dalej jako: 'skarżący') świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 6/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-03

z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] (dalej jako: 'Kolegium...
I instancji') z dnia [...] r., którą:, 1- odmówiono C. C. ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Ol 906/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Wnioskiem z 25 maja 2020 r. G. K., reprezentowany...
przez adwokata, (dalej jako: 'skarżący') zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Ol 114/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - oddala skargę. Wnioskiem z 28 stycznia 2020 r. D. M. reprezentowana przez adwokata (dalej...
jako: 'skarżąca') zwróciła się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną w stopniu...

II SA/Ol 446/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-30

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W dniu 30 grudnia 2021 r. B.G. (dalej jako: 'Skarżąca') złożyła wniosek o ustalenie prawa...
do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną babcią S.S. - posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do osób o znacznym stopniu...

II SA/Gl 489/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-03

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. J. P. (dalej w skrócie określana...
do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym córką A. P. (ur. [...] r.). W części IV wniosku skarżąca podpisała własnoręcznie...

II SA/Ol 74/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - oddala skargę. Wnioskiem z 10 lipca 2020 r. Z. G., reprezentowana przez adwokata, (dalej...
jako: 'skarżąca') zwróciła się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną w stopniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   47