Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I OSK 484/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek T.F. o zasądzenie zwrotu kosztów...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...

II SA/Ol 877/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-17

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony) Wnioskiem z 16 grudnia 2019 r. B. W. reprezentowany...
przez radcę prawnego (dalej jako: 'skarżący') zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Ol 195/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-24

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że J. B. (dalej jako: 'Skarżący', 'Strona') zwrócił się do organu z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 720/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-22

[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Prezydent Miasta Elbląga (dalej jako: 'organ pierwszej instancji'), decyzją z 13 czerwca 2022 r...
., odmówił B.O. (dalej: 'skarżąca'), przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Ol 512/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-09-14

[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z 5 kwietnia 2022 r. wydaną z upoważnienia Burmistrza Tolkmicka przez Kierownika Miejsko...
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku (dalej jako: 'organ I instancji') odmówiono przyznania G. G. (dalej jako: 'skarżący') świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 635/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-27

[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. zasądza od organu na rzecz...
. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem, C. B. W treści uzasadnienia organ przytoczył przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące prawa do świadczenia...

II SA/Ol 6/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-03

z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] (dalej jako: 'Kolegium...
I instancji') z dnia [...] r., którą:, 1- odmówiono C. C. ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Ol 906/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Wnioskiem z 25 maja 2020 r. G. K., reprezentowany...
przez adwokata, (dalej jako: 'skarżący') zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Ol 114/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - oddala skargę. Wnioskiem z 28 stycznia 2020 r. D. M. reprezentowana przez adwokata (dalej...
jako: 'skarżąca') zwróciła się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną w stopniu...

II SA/Ol 446/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-30

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W dniu 30 grudnia 2021 r. B.G. (dalej jako: 'Skarżąca') złożyła wniosek o ustalenie prawa...
do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną babcią S.S. - posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do osób o znacznym stopniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   50