Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

VIII SA/Wa 705/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] czerwca 2021 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
: strona, skarżący, wnioskodawca) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad matką S. N.., Podstawę...

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia we wskazanych wyżej formach...
na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., Nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' 1...

I OSK 1489/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres...
, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4...

II SA/Op 458/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia...
, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

nad dzieckiem niepełnosprawnym, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej...
w Nysie z dnia 26 września 2017 r., Nr XLIII/636/17 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' 1) stwierdza nieważność...

I OSK 3674/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia...
Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., Nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' oddala skargi kasacyjne...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Zatem brak rzetelności...
, np. udzielenia świadczenia ze środków pomocy społecznej, lecz skargi dotyczące udzielenia informacji publicznej. Strona ma niekwestionowane prawo do żądania udzielenia...

IV SA/Po 944/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-24

Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 czerwca 2011 r. nr X/105/2011 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...
za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kórnik. Jako podstawę prawną podjęcia powyższej uchwały wskazany został przepis art...

VIII SA/Wa 353/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-03

za niektóre świadczenia udzielane przez żłobki 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2) stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości do chwili...
, że usługi żłobka miejskiego mają charakter świadczenia cywilnoprawnego, co wynika z utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych. Konsekwencją takiego ukształtowania...

II SA/Wa 4190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-07

rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie...
lekarskiego nie narusza ustawy o ochronie prawa pacjentów, która adresowana jest do osób wykonujących różne świadczenia na rzecz pacjentów, ani też art. 9 RODO...
1   Następne >   2