Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SA/Go 488/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
instancji o ustalenie prawa i wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze świadczeniem opieki na rzecz niepełnosprawnego syna P.P., będącą wyrównaniem świadczenia...

I SA/Wa 240/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

w mocy decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] odmawiającą przyznania H. C.(1) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
z [...] lutego 2020 r. wystąpiła o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem H. C.(2)., Prezydent [...] decyzją z [...] czerwca 2020 r...

I OSK 1939/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną. 2. zasądza od Samorządowego...
świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem - R. R., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia [...] czerwca...

I SA/Wa 2572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

. nr [...] o odmowie przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad synem K. S., Kolegium wskazało, że aktach sprawy znajduje się oświadczenie...
, który stoi na straży praworządności., W przedmiotowej sprawie, co nie jest sporne skarżąca spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 807/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

. nr [...] Prezydent Miasta Będzin uznał za nienależnie pobrane świadczenia wypłacone skarżącemu na podstawie wyżej wymienionej decyzji z dnia 11 czerwca 2014 r. tj. zasiłek...
świadczeń pielęgnacyjnych. Następnie podniósł, że na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna wypłacony skarżącemu za okres...

I OSK 405/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł na okres od 1 marca 2016r. bezterminowo., W dniu 20 kwietnia 2017r. skarżąca złożyła kolejny wniosek...
zasiłku pielęgnacyjnego wynikające z art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1952) dalej. u.ś.r., wskazując dodatkowo, że świadczenia...

I SA/Wa 1738/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...
., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, Decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] Prezydent W. przyznał K. S. prawo do świadczenia wychowawczego...

II SA/Ke 550/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-11

do np. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, zasiłku rodzinnego, czy z tytułu wychowywania dzieci, uzależnia właśnie od złożenia wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi...
i sprawiedliwe zasady, a tych kryteriów ustęp 6., dodany do § 4 na mocy uchwały z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLIV/922/2017, nie spełnia. Świadczy o tym dokonana przez Prezydenta...

I OSK 2215/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex). Każdy wyrok Trybunału, także ten o pominięciu prawodawczym...
na rzecz tylko jednego z kilku uprawnionych podmiotów, w ocenie organu nadzoru, świadczy o rażącym naruszeniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...

I OSK 770/19 - Wyrok NSA z 2020-05-12

października 2014 r. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex). I o ile w doktrynie...
1   Następne >   +2   +5   8