Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 864/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-21

podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. (dalej powoływana również jako 'Gmina') z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesienie w zamian...
z treścią aktu Spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej, powodującego częściowe wygaśniecie zobowiązania podatkowego, przeniosła...

I SA/Bk 248/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-02

z tytułu nieuiszczonej opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. H. G. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. skargę na decyzję Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu nieuiszczonej opłaty adiacenckiej (k. 2)., W wykonaniu...

I SA/Bd 536/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-14

, której przedmiotem skargi była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego ustalająca opłatę adiacencką. NSA wyraził pogląd, 'iż gmina jest beneficjentem wskazanego stosunku...
administracyjnoprawnego, gdyż opłata adiacencka stanowi jej dochód. Jednakże nie przesądza to o uznaniu jej za podmiot tego stosunku. Może to jedynie stanowić podstawę...

II FZ 696/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-05

jest opłata adiacencka, czyli akt ustalający należność pieniężną w formie daniny publicznej, to wysokość tego zobowiązania stanowi wartość przedmiotu zaskarżenia w rozumieniu art...
. 216 p.p.s.a. od której należny jest wpis stosunkowy. Fakt kwestionowania zasadności naliczenia opłaty adiacenckiej, a nie jej wysokości, nie ma wpływu...

I SA/Bd 954/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-05

zapłaty zaległości w opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz odmowy umorzenia odsetek postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym W dniu...
oraz alimenty na dwie córki 400 zł. Wśród wydatków związanych z koniecznym utrzymaniem wyszczególnił m.in. opłaty za utrzymanie domu, oraz spłaty rat kredytów. Posiada...

I SA/Ol 512/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-09

ponoszonych na rzecz urzędu gminy (opłata adiacencka, renta planistyczna) oraz urzędu skarbowego (podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy). Ponownie wskazała...
powszechnie. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2005r. (sygn. akt FZ 478/04, niepubl.) opłaty sądowe stanowią rodzaj danin...

I SA/Ol 510/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-09

kwotę ok. 2.000.000 zł. Jak podniosła, wskazana kwota powinna zostać pomniejszona o wysokość obciążeń ponoszonych na rzecz urzędu gminy (opłata adiacencka, renta...
stycznia 2005r. (sygn. akt FZ 478/04, niepubl.) opłaty sądowe stanowią rodzaj danin publicznych. Zwolnienia od ponoszenia tego rodzaju danin stanowią odstępstwo...

I SA/Ol 507/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-15

. Jak podniosła, wskazana kwota powinna zostać pomniejszona o wysokość obciążeń ponoszonych na rzecz urzędu gminy (opłata adiacencka, renta planistyczna) oraz urzędu skarbowego...
z tym nie może być stosowane powszechnie. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2005r. (sygn. akt FZ 478/04, niepubl.) opłaty sądowe stanowią rodzaj danin...