Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Wa 1510/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć postępowania sądowe. Z. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
skargę, poprzedzoną wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, na uchwałę Rady Gminy T. z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej...

I SA/Wa 691/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. E. na uchwałę Rady Miasta J. z dnia [...] grudnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę. J. E...
., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 (trzysta...

I SA/Wa 192/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-22

w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] lutego 2003 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
[...] lutego 2003 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej., Mając na względzie w/w okoliczność należy stwierdzić, że wniosek J.S....

II SA/Kr 197/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-22

niejawnym sprawy ze skargi M.M. na uchwałę Rady Gminy B. z dnia 26 września 2007 r. nr [....] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

II SA/Kr 197/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-10

skargi wniesionej przez M. M. na uchwałę Rady Gminy Bochnia z dnia 26 września 2007 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
niejawnym sprawy ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy Bochnia z dnia 26 września 2007 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty...

III SA/Po 434/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
, uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] nr [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy infrastruktury technicznej...

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-01

w sprawie ze skarg M. M. i T. S. na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej postanawia...
. i T. S. na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej., Ze znajdującej się w aktach sprawy...

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Miasta Z. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały...
ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Powyższy wniosek nie został umotywowany., Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

I OSK 327/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

postępowanie w sprawie ze skargi Z. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2003 r. nr V/40/03 w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
w Tarczynie z dnia 12 lutego 2003 r. nr V/40/03 w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu wskazano, iż powyższej uchwale zarzucono...

I SA/Wa 480/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

opłaty adiacenckiej postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2010 r...
1   Następne >   +2   5