Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 225/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-04-27

z [...] nr [...] w sprawie opłaty adiacenckiej, wnosząc o: zobowiązanie organu do wydania postanowienia w określonym terminie; stwierdzenie, że organ rażąco naruszył prawo w związku...
w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z [...]r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. W ustawowym terminie została złożona skarga do WSA w Łodzi, który postanowieniem...

II SAB/Łd 37/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P., S. P. i A. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć...
za pośrednictwem organu, skarga T. P., S. P. i A. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 1 lipca 2014 r. wpłynęło pismo skarżących...

II SAB/Po 13/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-16

niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. /-/ J. Szaniecka...
rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy R. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem Sądu z dnia 13 marca 2015 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków...

V SAB/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

sprawy prezentuje się następująco., Wobec skarżących prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w związku z nieuiszczeniem przez nich należności z tytułu opłaty adiacenckiej...
pomiędzy skarżącymi a organem kwota należności głównej wynikająca z decyzji o ustaleniu skarżącym opłaty adiacenckiej - 16.646,60 zł została rozłożona na pięć rat płatnych...

I SAB/Wa 766/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

w [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2013 r., nr [...], ustalającej opłatę adiacencką w wysokości [...] z tytułu wzrostu...
opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30...

II SAB/Łd 224/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-01-12

postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę. B.A. P. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę...
na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej...

II SAB/Łd 11/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-16

zobowiązania dotyczącego uiszczenia opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę. a.bł. P. N. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi bezczynność Prezydenta...
Miasta Ł. w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonania zobowiązania dotyczącego uiszczenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z 8 lutego 2021...

II SAB/Łd 43/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-04-28

. w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odrzucić...
w Ł. w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Zarządzeniami Zastępcy...

II SAB/Op 4/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-03-28

niejawnym sprawy ze skargi S. P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę adiacencką...
Odwoławczego w Opolu, w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę adiacencką. Skarga ta została odnotowana w Repertorium sądowym pod sygn. akt II SAB/Op...

II SAB/Gd 29/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-07

ze skargi M. M. i H. M. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącym...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, Zarządzeniem z 21 marca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżących do uzupełnienia braków...
1   Następne >   +2   4