Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SO/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne p o s t a n a w i a przekazać sprawę...
świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje...

IV SA/Wr 605/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Zatem właściwym w tej sprawie, stosownie do art. 13 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu...
niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego postanawia...

II SA/Op 393/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-12

przyznania świadczenia przedemerytalnego postanawia przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. C. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
przyznania świadczenia przedemerytalnego., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Opolski wniósł o jej oddalenie oraz wskazał, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 r...

II SO/Sz 8/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-25

społecznej w formie zasiłku stałego oraz z zakresu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje...
. w przedmiocie przyznania świadczeń p o s t a n a w i a 1. stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2. przekazać sprawę do rozpoznania...

II GSK 1808/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-14

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacenia świadczeń i zasiłków...
oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,, - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,, - prawidłowości wystawiania zaświadczeń...