Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Go 459/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie, w którym nie obejmuje przyznania skarżącej świadczenia...

II SA/Go 459/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-31

w sprawie ze skargi E.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: uzupełnić wyrok...
Odwoławczego z dnia [...] lipca 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie, w którym nie obejmuje przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Łd 201/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-03

w poprzednim okresie zasiłkowym., M.P. w sprzeciwie od powyższej decyzji wniósł o wypłatę zaległego świadczenia pielęgnacyjnego za okres ostatnich pięciu lat oraz zapłatę...
odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy przyznanym zasiłkiem specjalnym opiekuńczym a otrzymywanym wcześniej świadczeniem pielęgnacyjnym za okres ostatnich 5 lat...

II SA/Go 566/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-06

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zwrócić stronie wnoszącej skargę - B.S., na jej koszt, kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem nienależnie uiszczonego...
[...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie w tym dniu skarżąca wpłaciła na rachunek bankowy...

II SA/Go 762/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-27

utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] maja 2021 r. NR [...] odmawiającą przyznania O.M. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad K.M....
na jej koszt., Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a więc sprawa...

II SA/Go 234/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-18

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zwrócić z urzędu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skarżącej D.S., na jej koszt, kwotę...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2022 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Wnioskiem z dnia...

II SA/Go 656/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Wnioskiem z dnia...
do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, a więc sprawa należąca do kategorii spraw z zakresu pomocy...

II SA/Go 997/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
), uwzględniło jej treść i uchyliło w części decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2021 r., nr [...] i przyznało skarżącej świadczenie pielęgnacyjne...

I OZ 515/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie...
2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, wyrokiem z dnia 12 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Go 728/08 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

IV SA/Gl 953/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii...
rodzinny w kwocie [...] zł, zasiłek na leczenie i rehabilitację - [...] zł, świadczenie pielęgnacyjne przyznane skarżącej - [...] zł oraz rentę socjalną otrzymywaną...
1   Następne >   +2   +5   +10   12