Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Łd 201/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-03

w poprzednim okresie zasiłkowym., M.P. w sprzeciwie od powyższej decyzji wniósł o wypłatę zaległego świadczenia pielęgnacyjnego za okres ostatnich pięciu lat oraz zapłatę...
odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy przyznanym zasiłkiem specjalnym opiekuńczym a otrzymywanym wcześniej świadczeniem pielęgnacyjnym za okres ostatnich 5 lat...

II SA/Go 566/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-06

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zwrócić stronie wnoszącej skargę - B.S., na jej koszt, kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem nienależnie uiszczonego...
[...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie w tym dniu skarżąca wpłaciła na rachunek bankowy...

II SA/Go 762/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-27

utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] maja 2021 r. NR [...] odmawiającą przyznania O.M. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad K.M....
na jej koszt., Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a więc sprawa...

II SA/Go 997/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
), uwzględniło jej treść i uchyliło w części decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2021 r., nr [...] i przyznało skarżącej świadczenie pielęgnacyjne...

I OZ 515/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie...
2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, wyrokiem z dnia 12 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Go 728/08 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

IV SA/Gl 953/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii...
rodzinny w kwocie [...] zł, zasiłek na leczenie i rehabilitację - [...] zł, świadczenie pielęgnacyjne przyznane skarżącej - [...] zł oraz rentę socjalną otrzymywaną...

III SA/Gd 245/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-14

niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zwrócić...
października 2011 r. w przedmiocie odmowy przyznania Z. C. świadczenia pielęgnacyjnego., Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się w dniu 16 sierpnia 2012 r., W świetle art...

II SA/Po 609/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-30

Miasta C. z dnia [...] 2012 r. nr [...], w sprawie odmowy przyznania I. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...
świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lutego 2012 r., w kwocie 520 zł miesięcznie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30...

II SA/Lu 118/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-21

niejawnym sprawy ze skargi J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n...
., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Wraz ze skargą skarżąca uiściła w dniu10 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy Sądu opłatę w wysokości 200 złotych tytułem...

II SA/Po 911/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-15

2012 r. w sprawie ze skargi L.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
., reprezentowany przez adw. T.R., wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Do skargi...
1   Następne >   +2   +5   11