Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

I OSK 300/20 - Wyrok NSA z 2020-07-14

ten stanowi, iż uchylenie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, a także uchylenie lub stwierdzenie nieważności podstaw prawnych...
w omawianym przepisie pojęcie - uchylenia lub stwierdzenia nieważności podstaw prawnych ostatecznej decyzji o zwolnieniu (a nie - uchylenia lub stwierdzenia nieważności ostatecznej...

II SAB/Ol 77/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-03

.) przewiduje obowiązek mianowania funkcjonariusza na stanowisko tylko w przypadku przewidzianym w art. 45 ust. 1, który stanowi, że z dniem uchylenia lub stwierdzenia...
tylko w takich granicach, w jakich służy skarga na decyzje, postanowienia oraz na akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania...

II SAB/Ol 66/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-04

tylko w przypadku przewidzianym w art. 45 ust. 1, który stanowi, że z dniem uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza mianuje...

I OSK 698/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

zaskarżonego postanowienia pod kątem ewentualnego stwierdzenie nieważności postępowania. Nieważności postępowania zakończonego zaskarżonym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu...
jej na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego., W sprawie niniejszej należało stwierdzić, że wbrew temu co twierdzi skarżący, nie zachodzi nieważność postępowania...

IV SA/Gl 1072/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-18

w Gliwicach skardze T. B. wniósł o stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego z dnia z dnia [...] r. nr [...]., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Aresztu Śledczego w T. wniósł...
się również do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego. Od rozkazu personalnego odwołanie nie przysługuje. Trzecią z procedur stosuje się do sporów o roszczenia ze stosunku służbowego...

III SAB/Gl 145/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-25

administracji publicznej, a więc czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do rażącego naruszenia prawa dającego podstawę do stwierdzenia nieważności, naruszenia...
skarga nie zasługiwała na uwzględnienie bowiem Sąd dokonując kontroli według wyżej wskazanych kryteriów nie stwierdził że organ pozostaje w bezczynności., W ocenie Sądu...

III SAB/Gl 130/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

do stwierdzenia nieważności, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania, naruszenia prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy...
bezczynności podmiotu zobowiązanego., Zdaniem Sądu skarga nie zasługiwała na uwzględnienie bowiem Sąd dokonując kontroli według wyżej wskazanych kryteriów nie stwierdził że organ...

I OSK 648/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza mianuje się na stanowisko zajmowane ostatnio lub równorzędne. Taka sytuacja jednak nie zachodzi...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, że wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB/Ol 68/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

właściwości przedmiotowej organu, co musiałoby skutkować stwierdzeniem nieważności wydanej w tym przedmiocie decyzji (art. 156 § 1 pkt 1 kpa)., Powyższą interpretację...
podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia...

II SA/Ol 637/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-30

właściwości, a więc w stosunku do zdecydowanej większości wnoszonych skarg, uprawnienia sądu oparte są na modelu orzekania kasacyjnego (uchylenie, stwierdzenie nieważności...
. A. Z. skierował do organu wezwanie do wykonania wyroku tut. Sądu z dnia 17 czerwca 2009r., sygn. akt II SA/Ol 473/09. W odpowiedzi pismem z dnia 13 maja 2010r. organ stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   10