Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SAB/Łd 40/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

ze skargi Z. G. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych...
w Ł. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...]. nr [...]., Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł...

II OSK 2356/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

: [...]) odmówił stwierdzenia, na wniosek I. G., nieważności wskazanej powyżej decyzji Starosty Kołobrzeskiego z [...] lutego 2018 r., Nr [...], znak: [...], zmieniającej decyzję...
prowadzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji powinien zawiesić postępowanie w sprawie wznowienia postępowania (na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

II OSK 729/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

', Zakamycze 2005, oraz Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 czerwca 2000 roku, sygn. akt III CKN 1024/00, Baza Orzeczeń). Stwierdzenie nieważności uchwały...
w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2004 roku, sygn. akt IV SA 1939/2003, nie publ.)., Skoro stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy wywołuje skutki od chwili podjęcia...

II SAB/Sz 7/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

postępowania. Sprawa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty nr [...] i nr [...] prowadzona była przez Wojewodę [...], a następnie Głównego Inspektora...
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty w zakresie decyzji Starosty z [...] nr [...] znak [...] oraz decyzji...

II OSK 489/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

F. Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna w Zielonej Górze na bezczynność Starosty Zielonogórskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał oddala skargę...
F. Spółka Akcyjna S.K.A. w Zielonej Górze na bezczynność Starosty Zielonogórskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał - oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku...

II OSK 256/11 - Wyrok NSA z 2011-07-07

szeregowej usytuowanego na nieruchomości w O. na działce nr [...]. W uzasadnieniu skargi podtrzymano, iż stwierdzenie przez Wojewodę W. nieważności decyzji z dnia...
wskazał, że przedmiotem postępowania sądowego jest kwestia oceny, czy Starosta O., po stwierdzeniu przez Wojewodę W. nieważności decyzji Starosty O. z dnia [...] czerwca 2005...

I OZ 516/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

[...] kwietnia 2013 r., adresowanego do tut. Sądu wynika, że wniosek Starosty Powiatowego z dnia 4 lutego 2013 r. o stwierdzenie nieważności wskazanej decyzji Wojewoda P. przesłał...
po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia nieważności zaskarżanego aktu, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu., W świetle cytowanego wyżej...

II SA/Lu 483/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-06

Starosty z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały o ustaleniu wysokości składek na rzecz spółki I. stwierdza nieważność zaskarżonej...
. 104 kpa, decyzją z dnia [...] sierpnia 2005 r. ([...]) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu podniósł...

III SAB/Łd 17/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. G. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zawiadomienia Starosty [...] z dnia 12 października 2006 r...
9 maja 2013r. Z. G. sprecyzował skargę w ten sposób, że skarży bezczynność Starosty [...] w dwóch następujących sprawach:, - w postępowaniu o stwierdzenie nieważności...

II SA/Gd 150/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-07

uchwały wywiera skutek prawny z mocą ex tunc, stwierdzenie nieważności uchwały jest aktem deklaratoryjnym, a zatem działającym z mocą wsteczną od daty jej wydania...
jej podjęcia, a zatem Sąd - orzekając o jej nieważności, jedynie potwierdza to swoim rozstrzygnięciem. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy wywołuje skutki od chwili...
1   Następne >   +2   +5   +10   100