Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

sprawy z wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu D...
do załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Białostockiego z dnia [...] grudnia 1978 r. nr [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu D., gmina B...

VII SAB/Wa 117/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

nieważności decyzji I. stwierdza bezczynność Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...
w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody [...] (dalej: 'Wojewoda') w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem skarżącego z [...] stycznia 2020 r. o stwierdzenie nieważności...

II SA/Gl 348/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-08

organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego nie przysługuje kompetencja do stwierdzenia nieważności własnego aktu, więc możliwość skorzystania z instytucji...
2014 r. sprawy ze skargi Gminy Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu...

II OSK 163/15 - Wyrok NSA z 2016-10-27

wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w zw. z art. 135 P.p.s.a. stwierdził...
na budowę byłaby decyzją zależną i w sytuacji stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy byłaby podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu...

II SA/Rz 195/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-06

rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVI/658/2014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego...
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała w miejscowości Niechobrz z wyjątkiem stwierdzenia nieważności § 7 ust. 4, § 7 ust. 7, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 14; II...

II SA/Wa 798/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-14

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady W. z dnia [...] kwietnia 2007 r. stwierdzających nieważność uchwał...
. Warszawy o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22 uchwał Rady m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. i wstrzymał ich wykonanie...

II SA/Wa 1100/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

Mazowieckiego z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady m. W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., stwierdzających nieważność uchwał Rady...
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), zawiadomił Radę m. W. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 22...

I OSK 419/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej w części dotyczącej przyznanego odszkodowania. Jak ustalono, postępowanie to toczy się przed Ministrem Infrastruktury...
w sprawie nr [...]. Wobec powyższego organ I instancji uznał, że bez rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej w części dotyczącej...

I OW 333/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

do rozpoznania wniosku J. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego [...] z dnia [...] października...
nim a Wojewodą [...] zaistniałego w odniesieniu do sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami wspólnego dla wszystkich dzielnic m...

II OSK 2377/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Zabrze na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania...
16 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr XXV/261/04 w sprawie miejscowego planu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100