Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 'A' w K. oddala skargę. K.W. (dalej: 'Skarżąca', 'Strona skarżąca') zainicjowała...
uchwały wydane przez Radę Wydziału jako organ pierwszej instancji (z dnia [...]r. i z dnia [...]r.) zostały objęte przez Skarżącą wnioskami o stwierdzenie nieważności...

I SA/Bd 190/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-11

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości Pismami z dnia 22 stycznia 2008r. i 14 lutego 2008r. wniesiono o stwierdzenie nieważności decyzji...

II OSK 636/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej obywatelstwa polskiego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. oraz z dnia [...] stycznia 2005 r., którą organ nadzoru odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...

II SA/Bd 499/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
oddala skargę. Pismem z dnia 12 maja 2008 r. M. i J. C. wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy W. z dnia [...] nr [...] oraz [...] przyznających nieodpłatnie...

IV SA/Wa 1860/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wojewody z dnia [...] października 1997 r., które zostało zakończone decyzją z dnia [...] maja 2009 r. o odmowie stwierdzenia nieważności...

VII SA/Wa 1171/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją...
w [...] decyzją z dnia [...] listopada 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku J. P., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2012 r., udzielającej B...

VI SA/Wa 91/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

Inżynierów Budownictwa z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę Zaskarżoną Uchwałą Krajowej Rady Polskiej...
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. Nr 1725), po rozpatrzeniu wniosku M. P. dnia 14 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SA/Wa 1213/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku J. H., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z dnia [...] września 2017 r...
., nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...]kwietnia 2013 r., nr [...], o umorzeniu postepowania w sprawie nałożenia na [...] S.A. Oddział...

IV SA/Wa 2627/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), zwanej dalej: 'Kpa', zwrócił się do GDOŚ, o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we [...] z [...] czerwca 2007 r...

IV SA/Wa 486/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-02

Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Decyzją z dnia...
telefonii komórkowej w postaci sześciu anten [...]., Pismem z dnia 27 stycznia 2008 r. M. J. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody z 1997 r., Decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100