Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Go 417/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych., W tym samym dniu złożony został też wniosek ( przez R.P....
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, mając na względzie zapewnienie prawidłowości...

I OSK 1654/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

, co oznacza, że to późniejsze czynności cywilnoprawne powinny uwzględnić fakt prawnego podziału nieruchomości. Poza tym wbrew twierdzeniom strony skarżącej kasacyjnie treść...
[...], z którego czynności geodezyjne przeprowadziła geodeta W. W.. Sporna droga nie wchodziła w skład żadnej z tych działek, gdyż już wcześniej, w roku 1982 - wskutek...

IV SA/Wa 744/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

, że postulowana zmiana zapisów ewidencyjnych bez uprzedniego uporządkowania stanu prawnego lokalu w formie odpowiednich czynności cywilnoprawnych nie jest dopuszczalna...
jest uwzględnienie ich żądań na podstawie jakichkolwiek innych dokumentów, aniżeli dokumenty stwierdzające dokonanie stosownych czynności cywilnoprawnych., W szczególności stwierdzić...

I OSK 2431/13 - Wyrok NSA z 2015-06-23

ich wykonywania. Posiadanie, jako instytucja prawa prywatnego odnosi się do władztwa wykonywanego na podstawie i w ramach czynności cywilnoprawnych Z powołanych wyżej...
nie stanowi przeszkody dla K. J. do podjęcia czynności cywilno-prawnych przed sądem, w celu uzyskania tytułu własności przedmiotowej działki., K. J. w skardze na powyższą...

IV SA/Wa 974/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-09

podjął czynności zmierzające do uregulowania - wykazania - tytułu własności. Przepis ten został zamieszczony w rozdziale przepisy przejściowe i końcowe cyt. ustawy...
[...] i działki nr [...] z obrębu [...] oraz zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego przez M. B. za działkę nr [...] z obrębu [...] i działki...

I OSK 20/18 - Wyrok NSA z 2019-10-02

zasobu [...], Starosta Kłodzki dokonał w trybie czynności materialno-technicznej aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków obrębu...
czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, a w szczególności oparcie się organów o niepełną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego...

II SA/Rz 95/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-09

zaś art. 6 P.p.s.a., sąd obowiązany jest udzielać stronie występującej w sprawie bez adwokata potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych, jak także pouczać...
ją o skutkach prawnych tych czynności i skutkach ich zaniedbań. W razie zaś uwzględnienia skargi przysługuje skarżącemu od organu zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego...

II SA/Rz 916/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-19

oraz niepodjęcie czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,, - art. 77 § 7 i art. 80 k.p.a. poprzez dowolną ocenę dowodów przez organ I instancji...
w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy , których dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne...

I OSK 1238/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

w ewidencji gruntów zaistniałe nieprawidłowości i do tej pory nie podjęto żadnych czynności w tym zakresie., Decyzją z [...] lipca 2018 r. nr [...] (sprostowaną...
nr [...] i [...], winien podjąć czynności w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem prawnym odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem prawnym, a następnie wydać wnioskodawcy...

VIII SA/Wa 996/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

wnioskodawcy, dochował on należytej staranności w gromadzeniu dowodów w niniejszej sprawie, a przedłożony przez niego materiał dowodowy pozwala na dokonanie czynności technicznej...
. Nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności...
1   Następne >   2