Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Ol 162/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-07

Sprawa ze skargi Rady Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

I SA/Ol 458/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-07-07

w art. 91 ust 1 u.s.g. nie stosuje się przepisu art. 57 § 4 k.p.a., zgodnie z którym jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo...
r. Skarżąca stwierdziła zatem, że czynność nadzorcza Wojewody podjęta we wtorek 6 kwietnia 2021 r. nastąpiła już po upływie terminu z art. 91 ust. 1 u.s.g., gdyż termin...

I SAB/Wr 5/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-26

do tego właśnie organu. Pismem tym Prezydent W. wezwał Wojewodę do przekazania dokumentów potwierdzających niedokonanie czynności urzędowej dowodu lub kopii dowodu zapłaty...
(następcze) czynności organu ściśle wiążą się ze sobą w ramach właśnie kolejności działania organu w związku ze stwierdzeniem niewłaściwości w sprawie udzielenia zezwolenia...

I SA/Ol 405/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-07

. 26 o.p. podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku zaś osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność...
na podstawie tytułów wykonawczych, obejmujących należności z tytułu podatku należnego od małżonka, organ wystawia tytuł wykonawczy zgodnie z wzorem przewidzianym...

I SA/Gl 1380/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-03

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.). ...

II FSK 3651/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Skarga kasacyjna Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt I SA/Ol 540/16 w sprawie ze skargi Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 maja 2016 r. nr PN-4131.130.2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.

I SA/Gl 767/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-13

kwietnia 2020 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, co sprawiło, że udział Rady Miasta w fazie czynności wyjaśniających w ramach postępowania nadzorczego był iluzoryczny...
K.p.a. może odnieść skutek tylko wówczas, gdy stawiająca go strona wykaże, że zarzucane uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych...

I SA/Ol 540/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-22

w przywołanym przepisie postanowienia, a także inne akty lub czynności podejmowane przez organy administracji publicznej oraz organy samorządu terytorialnego, w tym akty prawa...
odwołał się do nieobowiązującego już załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych...

IV SA/Wa 2616/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

, podatek od czynności cywilnoprawnej, prowizja agencji). Konstytucja R.P. w art. 21 ust 1 nie gwarantuje pełnego odszkodowania ale 'słuszne odszkodowanie', co oznacza...
te nie określały wartości rynkowej nieruchomości. Zarzuciły nie podjęcie niezbędnych czynności mających na celu ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej przedmiotowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   36