Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I SAB/Łd 7/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-01-19

lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Nadto, jak stanowi przepis art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie...
cofnął skargę., W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził, aby podejmowana przez stronę czynność miała na celu obejście prawa, zaś na skutek cofnięcia skargi i umorzenia...

I SAB/Łd 2/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-01-24

skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności...
skargę., W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził aby podejmowana przez stronę czynność miała na celu obejście prawa, zaś na skutek cofnięcia skargi i umorzenia postępowania...

I SAB/Łd 4/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-01-26

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1...
na posiedzeniu niejawnym., Sąd nie stwierdził, aby podejmowana przez stronę czynność miała na celu obejście prawa, zaś na skutek cofnięcia skargi i umorzenia postępowania sądowego...

I SAB/Łd 5/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-01-26

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1...
na posiedzeniu niejawnym., Sąd nie stwierdził, aby podejmowana przez stronę czynność miała na celu obejście prawa, zaś na skutek cofnięcia skargi i umorzenia postępowania sądowego...

I SAB/Łd 3/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-01-18

lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Nadto, jak stanowi przepis art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...
skutecznie cofnął skargę., W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził aby podejmowana przez stronę czynność miała na celu obejście prawa, zaś na skutek cofnięcia skargi...

I SAB/Łd 6/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-01-19

. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności...
cofnął skargę., W niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził, aby podejmowana przez stronę czynność miała na celu obejście prawa, zaś na skutek cofnięcia skargi i umorzenia...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Ol 162/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-07

Sprawa ze skargi Rady Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III FSK 4806/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

. wypadał drugi dzień Wielkanocy). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził w tej sytuacji, że czynność nadzorcza Wojewody podjęta we wtorek 6 kwietnia...

I SA/Ol 458/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-07-07

w art. 91 ust 1 u.s.g. nie stosuje się przepisu art. 57 § 4 k.p.a., zgodnie z którym jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo...
r. Skarżąca stwierdziła zatem, że czynność nadzorcza Wojewody podjęta we wtorek 6 kwietnia 2021 r. nastąpiła już po upływie terminu z art. 91 ust. 1 u.s.g., gdyż termin...
1   Następne >   +2   +5   +10   39