Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

I SA/Bd 547/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-14

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - zwanej dalej 'p.p.s.a.'), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie...
po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. O. na czynność Starosty N. w przedmiocie pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu...

I SA/Bd 239/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-28

Wniosek Starosty N. o zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt. I SA/Bd 239/07 w sprawie ze skargi Z. D. na akt Starosty N. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia zwrócić Staroście N. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie [...]zł ([...]).

I SAB/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

się ubiega. Dotychczasowe czynności podjęte w tym przedmiocie przez organy, pozostające w istocie w sporze o właściwość, wskazują przy tym, że w sprawie brak podstaw...

I SA/Bd 517/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-10

administracyjnymi (Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.), dalej: 'p.p.s.a.', sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata...
. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty...

I SA/Bd 88/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-10

bezskuteczność zaskarżonej czynności i uznał uprawnienie Skarżącego do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. W pkt 3 sentencji wyroku zasądził od Starosty T...
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1804), dalej jako: 'Rozporządzenie'., W konsekwencji...

I SAB/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

rozporządzenia opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...
adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

I SA/Bd 517/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-24

. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. H. na czynność S. B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu...

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

w Bydgoszczy stwierdził bezskuteczność czynności Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdu oraz uznał uprawnienie K. O. do otrzymania zwrotu opłat za karty...
24 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 168/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w punkcie l sentencji wyroku - stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności...

I SA/Bd 813/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-01

administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne, niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji...
, przed pobraniem opłaty. Dalsze rozważania nie mogą zatem dotyczyć możliwości i sposobu zaskarżenia do sądu administracyjnego tych czynności. Trzeba natomiast odpowiedzieć na pytanie...

I SA/Bd 517/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-28

sprzeciwu od postanowienia Referendarza sądowego z dnia 24 października 2016 r. odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. H. na czynność...
1   Następne >   +2   +5   +10   51