Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 250/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-14

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych., We wniosku podano, że poza powyższymi wkładami na majątek Wnioskodawcy składa się również mienie nabyte przez Wnioskodawcę w trakcie...

I SA/Bd 826/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

ze skargi M. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w N. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
przez jej komandytariusza korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, na mocy art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?, Zdaniem...

I SA/Bd 1029/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia ilości umów sprzedaży, w przypadku, gdy jeden akt notarialny obejmuje...
nieużytków. Wnioskodawca - płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych - pobrał podatek w wysokości [...] zł, który [...] kwietnia 2016 r. został uiszczony przez kupującego...

VI SA/Wa 1215/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

., Zakwestionowano zapis, że koszty aktu ponoszą stawający. Wskazano, że art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w opisanym przypadku o obowiązku...
uznania za błędny zapisu aktu, z którego wynika, że koszty aktu ponoszą stawający, zamiast wskazania, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 1137/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

o notariacie dotyczących obowiązków notariusza i przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, a także uchybienia...
, obowiązujący na datę sporządzenia czynności., Ponadto nieprawidłowo został obliczony podatek od czynności cywilnoprawnych od umówionej ceny zamiast od wartości rynkowej, a zatem...

VI SA/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

od czynności cywilnoprawnych, to wykluczyła tym samym, iż strony są podatnikiem podatku od towarów i usług;, 6. opinie oceniających (chodzi o oceny cząstkowe...
jest niezasadny, gdyż z projektu jasno wynika iż koszty z tytułu opłaty sądowej i podatku od czynności cywilnoprawnych zostały uregulowane gotówką;, nie ulega wątpliwości, że praca...

VI SA/Wa 842/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-05

, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, prawa o notariacie (art. 80 § 2 i § 3 - brak pouczeń dla stron i brak...
uzasadniającego zastosowanie zwolnienia od podatku o treści odpowiadającej przepisowi art.9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem organu notariusz...

VI SA/Wa 706/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

podatku od czynności cywilnoprawnych powołania się na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1228 ze zm...
.) o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobranie opłaty sądowej od wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej w nieprawidłowej wysokości, brak wskazania podstawy prawnej...

VI SA/Wa 1136/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

wynagrodzenia notariusza, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowej, co stanowi naruszenie art. 89 § 2 p.n., 7. Niezgodnie z kazusem egzaminacyjnym skarżący...
od czynności cywilnoprawnych od dostawy towarów opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, która na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, nakładający na notariuszy obowiązek pouczeń, nie rozróżnia czy podatnik...
jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych czy nie jest, zatem zarzut zbędnych pouczeń o przepisach ustaw podatkowych należy uznać za chybiony i nie powinno...
1   Następne >   +2   +5   +10   52