Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

OSK 1538/04 - Wyrok NSA z 2005-06-28

. Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem...
jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wskazana decyzja utrzymywała w mocy decyzję Wójta Gminy Jastków nr [...] z dnia 7 kwietnia 2003 r...

II SA/Op 139/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r., Nr XXX/214/2009 w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej...
Rady Gminy Chrząstowice z 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej. Uchwałę tą organ Gminy wydał na podstawie art. 36 ust...

II SA/Op 356/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

. Jeżeli więc rada gminy chce określać stawki procentowe opłaty planistycznej, to jest to możliwe wówczas, gdy uchwala plan miejscowy. Kompetencja taka bowiem wynika wprost...
procentowych, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy., Z kolei ten ostatni przepis stanowi, że jeżeli w związku...

II OSK 579/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

dopuszczalności skargi Spółki z o.o. '[...]' ma przedmiotową uchwałę Rady Miasta K. w części dotyczącej ustalenia stawki opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości...
kwestionowaną uchwałę za zgodną z prawem, również w części zakwestionowanej stawki opłaty planistycznej, to spełniona została przesłanka z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...

II OSK 330/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-05

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), stanowiącego, że opłata planistyczna stanowi dochód własny gminy. Gmina zaś posiada osobowość prawną (art...
. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji RP), z czego wynika, iż opłata planistyczna stanowi dochód gminy, jako osoby prawnej...

II SA/Gd 978/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-29

bezprawnego określenia stawki opłaty planistycznej wyjaśniono, że w przedmiotowym planie ustalono dwie stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu...
lub urządzeniami infrastruktury technicznej., W zakresie niedopuszczalnego ustalenia w planie stawki opłaty planistycznej w wysokości 0,1% wyjaśniono, że przepisy planistyczne...

II SA/Ol 421/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-05

procentowej opłaty służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. W ocenie organu nadzoru, stawka procentowa opłaty planistycznej powinna być ustalona przez Radę...
planistycznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest elementem obligatoryjnym planu, to stwierdzenie określenia stawki procentowej opłaty planistycznej...

II SA/Kr 1207/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-01

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 % pomimo, że tak ustanowiona stawka procentowa uniemożliwia pobranie opłaty planistycznej w przypadkach...
procentowej, bowiem przepis ten ma na uwadze stan powstały już po dokonaniu skonkretyzowania wysokości opłaty planistycznej i dotyczy raczej pewnych, fragmentarycznie ujętych...

II SA/Lu 567/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-21

wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku...
ustalania dla terenów, na których znajdują się te nieruchomości stawki opłaty planistycznej., Podkreślenia jednak wymaga, że organy planistyczne, dokonując oceny skutków...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

opłaty planistycznej. Uważa jednak, że stawka taka została ustalona, a ustalenie jej w wysokości '0%' było dopuszczalne w świetle zgromadzonego materiału planistycznego...
., Dodatkowego komentarza wymaga kontrowersja pomiędzy organem Gminy a organem nadzoru w odniesieniu do ustalenia w planie stawki zerowej opłaty planistycznej. O ile...
1   Następne >   +2   +5   +10   15