Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Lu 532/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-30

jako działki nr [...], [...] i [...];, - w pkt 2, że uiszczenie opłaty planistycznej winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, na konto...
przestrzennego piętnastoprocentową stawkę opłaty planistycznej, organ nałożył na E. S. obowiązek uiszczenia takiej opłaty w wysokości 13.095,04 zł., E. S. wniosła odwołanie...

II OSK 1634/07 - Wyrok NSA z 2008-12-16

zł (15.057 m2 pod działalność gospodarczą = 642.933,90 zł + 126 m2 pod poszerzenie drogi = 2.683,80 zł). W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną...
nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia [...] grudnia 1999r. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium...

II SA/Sz 1113/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty planistycznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
. Kierownik Referatu Budownictwa i Architektury Urzędu Gminy w R. powiadomił A. i A. S. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej...

II SA/Kr 945/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-29

. [...] z dnia 22 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Organ I instancji powołał się na art. 36...
nieruchomości. Uchwałą Nr [...] z dnia 19 grudnia 2005 r. Rada Miejska w S. ustaliła stawkę procentową opłaty planistycznej na 30% wzrostu wartości nieruchomości...

II OSK 1633/08 - Wyrok NSA z 2009-10-21

do uchwalenia stawek procentowych służących naliczeniu opłat planistycznych rada gminy nie może realizować, bowiem takiego upoważnienia dla niej na gruncie przepisów...
z niej przez organ powinno nastąpić poprzez wydanie decyzji o ustaleniu stawki procentowej opłaty planistycznej.', Organ nie miał obowiązku uzasadnienia zastosowania stawki 20...

II SA/Łd 1062/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-22

ustalającej opłatę planistyczną 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] Nr [...]; 2. zasądza...
i zagospodarowaniu przestrzennym, orzekł o pobraniu od J. D. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 109.408,50 złotych, z tytułu wzrostu wartości działki oznaczonej...

II SA/Lu 347/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-18

na nieprawidłowe zastosowanie art. 36 ust. 4 u.p.z.p. i niesłuszne naliczenie opłaty planistycznej podniosła, że ustawa ta wiąże skutek w postaci obowiązku naliczenia opłaty...
planistycznej z uchwaleniem planu miejscowego. Do uchwalenia planu jako daty kluczowej odwołuje się również art. 37 ust. 1 u.p.z.p., który określa metodologię obliczenia opłaty...

II SA/Lu 197/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-07

. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
tej nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. 'opłaty planistycznej') w wysokości [...] zł;, - w pkt 2 sentencji - wskazał...

II OSK 1316/07 - Wyrok NSA z 2008-11-19

Opłata planistyczna nie może obejomować zmiany wartości działki spowodowanej jej podziałem już po uchwaleniu plamu (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
). Nawet jeśli strona sprzedała tylko niektóre działki wydzielone już po uchwaleniu planu, to dla obliczenia opłaty planistycznej należy przyjąć stopę wzrostu wartości działi...

IV SA/Wa 1489/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

przyjmuje błędne założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie...
nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
1   Następne >   +2   +5   +10   19