Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Wr 531/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Ustawodawca nie uzależnił odstąpienia od pobierania opłat od dodatkowych ustaleń aktu planistycznego, na co wskazuje organ ochrony...
opłaty drzew kolidujących z projektem budowy budynku handlowo-usługowego w części naliczającej opłatę I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego...

II SA/Po 238/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-12

jednorodzinnego i wyrażono zgodę na jej podział., Uzasadniając powyższe zarzuty podano, że organ nadużył przysługującego mu władztwa planistycznego podczas uchwalania miejscowego...
wcześniejszej zmiany treści studium., W opinii właścicieli nieruchomości oznaczonych nr [...] i nr [...], organ powinien również podczas prowadzenia prac planistycznych...

IV SA/Wa 1513/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-13

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2006 r. nr (...) w przedmiocie opłaty za usunięcie drzew i krzewów - oddala skargę - Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w W. opłatę za usunięte (wycięte) drzewa - 21 sztuk i krzewy - 120 m2 z terenu działki nr (...) w rejonie ul. (...), (...) i ustaliło, iż ww podmiot nie ponosi opłaty...

II SA/Wr 366/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji ustalającej opłatę za usunięcie drzew I. uchyla zaskarżoną decyzję...
ustalającym w pkt 1.1. tej decyzji opłatę za usunięcie drzew w wysokości 363 290, 24 zł. Na uzasadnienie organ wskazał, że wnioskiem z dnia 8 czerwca 2012 r. A. S.A....

II SA/Bk 956/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17

karę nakłada się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew, wysokość opłat ustalono z zastosowaniem stawki 70 zł/cm obwodu pni wyciętych drzew, określonej...
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017, poz. 1330; dalej: 'rozporządzenie...

II OSK 324/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Prezydenta Miasta L. z dnia 15 maja 2002 r. w części orzekającej o zwolnieniu S. Sp. z o.o. w L. od opłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
ustalając, iż usunięcie wszystkich drzew i krzewów wymienionych w pkt 1 i w pkt 3 jest zwolnione z opłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

II SA/Wr 621/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

opłatę za usunięcie drzew I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości oraz decyzję ją poprzedzającą; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz strony...
przeprowadzoną przez wnioskodawcę i stanowiącą załącznik do wniosku (pkt I), naliczając w pkt I.1 opłatę w wysokości 363.290,24 zł. W pkt I.2. organ stwierdził...

II SA/Gd 587/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-26

, wobec wejścia w życie w dniu 29 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów...
lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia...

II SA/Bk 793/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-24

planistycznych. W sytuacji, gdy ustalenia te nie zostaną zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie mogą stanowić samoistnych zakazów realizacji określonych...
i planistyczne, przy stosowaniu następujących wymogów odnośnie realizowanych obiektów budowlanych - kształtowanie współczesnej zabudowy układów wsi w nawiązaniu...

II SA/Wr 791/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

wyciąć bez naliczania opłat. Jednakże, należy strona zwraca uwagę, że art. 92 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że za nieruchomości wykorzystywane...
ze zm.), Ustawodawca wyposażył gminę również we władztwo planistyczne, co oznacza, że jednostka ta może samodzielnie decydować o sposobie zagospodarowania terenu...
1   Następne >   2