Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Sz 222/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-17

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] ustalił J. K. zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
, organ ten stwierdził, że na ujawnione źródła przychodów E. K. i J. w [...] r. składały się:, 1) przychód ze stosunku pracy J. K. Zakładzie A [...] zł, 2) przychód...

I SA/Po 602/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
(...) zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Organ pierwszej instancji przyjął, że w kontrolowanym roku podatkowym strona poniosła...

II FSK 565/11 - Wyrok NSA z 2011-10-05

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala...
45.983 zł w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W uzasadnieniu wyroku...

I SA/Lu 176/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-17

postępowanie kontrolne w zakresie źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2004-2006. Postępowanie...
toczyło się postępowanie kontrolne w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, to oznacza, że obejmowało swoim zakresem...

I SA/Po 800/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-02

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2006r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia...
. W konsekwencji Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. uznał, że kwota [...] zł stanowi dochód, który nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i wskazuje...

I SA/Kr 1255/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-06

nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem tylko takie przychody...
:, Czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód...

I SA/Ke 153/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-17

uzyskane w ramach umowy pożyczki poza granicami kraju mogą stanowić legalne i ujawnione źródło przychodu., Przepis art. 14h Ordynacji podatkowej odsyła do odpowiedniego...
u.p.d.o.f wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych...

I SA/Gl 958/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-19

i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. mogą być zatem...
majątku z likwidacji spółki., Dalej uzasadniał, że jedynym źródłem przychodów o jakim można mówić w opisywanej sytuacji są przychody z kapitałów pieniężnych...

I SA/Po 251/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-13

poniesie określone wydatki, zastosowanie znajdzie przepis o opodatkowaniu dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu...
metody szacowania podstaw opodatkowania, jak i skutki podatkowe czynności pozornych, a także opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł, to ustalenie metody...

II FSK 111/12 - Wyrok NSA z 2013-12-11

i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art.12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychodami z innych źródeł...
latach, czyli w grudniu 2014 r., Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego, zainteresowany zadał pytanie: 'Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody...
1   Następne >   +2   +5   +10   74