Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

V SA/Wa 1249/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-23

ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł...
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także niezastosowanie przepisu art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września...

II GSK 946/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), 2...
ust. 1 i 3 ustawy o r.i.o., w przypadku gdy w toku działalności nadzorczej nad uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą budżetu, izba ujawni...

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

ujawnić ich w klasyfikacji budżetowej w pozycji 'przychody z usług w jednostce budżetowej '[...]''. Rozwijając ten zarzut wskazano, że sednem problemu, z jakim przyszło...
przychodów z usług świadczonych przez jednostkę budżetową, jaką jest Ośrodek A., W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia...

VIII SA/Wa 634/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-23

. Na tej podstawie Dyrektor UKS przyjął, że spółka [...] sp. z o.o. w przedmiotowym okresie nie prowadziła faktycznej działalności, a źródłem przychodu jej wspólnika D. J...
przez skarżącego gotówką w dniu ich wystawienia. Dodatkowo ujawniona została umowa o współpracy z [...] stycznia 2009 r. zawarta między skarżącym a Spółką [...], podpisana przez ww...

I SA/Gl 1129/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-06

na treść art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 214 pkt 1 ustawy o finansach publicznych podniósł, że budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów...
Miasta sprowadza się do technicznego ustalenia wysokości dotacji w oparciu o dane ujawnione w budżecie miasta i przyznaną subwencję ogólną (część oświatową). Wynika to z faktu...