Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

I OSK 273/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

do informacji publicznej, dającej pierwszeństwo prawu unijnemu, co wynika z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Dodatkowo podniesiono, że wniosek o dostęp do żądanych informacji...
informacji w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązania organu do udostępnienia informacji i zasądzenie kosztów postępowania., Skarżąca...

II SA/Wa 1690/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), utrzymał w mocy własną decyzję...
. akt[...] ) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa uznała, że wyroki wydane przez SCC są, na mocy art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączone...

II SA/Wa 753/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

oraz na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, ze zm...
[...] lipca 2014 r., o udostępnienie na podstawie art. 2, art. 4, i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Wa 2/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-16

w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. W dniu 13 listopada 2003r. Prezes...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zgodnie z którym udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności...

II SAB/Wa 319/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-05

o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 16 września 2001 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej:, 1) wydruku, skanu wydruku...
uznał, że udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają informacje (dokumenty) których domaga się Spółka w pkt 1, 3 i 4 wniosku. W związku...

II SAB/Wa 61/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Urzędu Regulacji Energetyki o udostępnienie decyzji administracyjnej o nr [...] z dnia [...] czerwca 2015 r...
od [...] października 2015 r. do [...] grudnia 2030 r. Organ zaznaczył, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej nie nakłada na Prezesa URE obowiązku udzielenia...

II SA/Wa 2204/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji publicznej w postaci orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Paryżu z dnia [...] lutego 2008 r...
z dnia 6 września 2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), odmówił udostępnienia żądanej informacji z uwagi na ochronę tajemnic ustawowo...

II SAB/Wa 448/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.; dalej: u.d.i.p.) o udostępnienie następujących informacji...
wnioskodawcom odpowiedzi pismem z dnia [...] kwietnia 2014 r., informując, iż żądane informacje nie mogą zostać udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 533/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

. zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie dokumentów zawierających korespondencję (w tym e-maile) pomiędzy Komisją...
, w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782), ze względu na szczegółowy charakter...

II SAB/Wa 989/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Publicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] lipca 2013 r...
o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie., Wniósł w związku z tym o zobowiązanie organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   25