Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I SA/Wa 851/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
r. nr [...] odmawiającą przyznania M. K. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem., Zaskarżona decyzja wydana została...

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

specjalnego zasiłku opiekuńczego, W odwołaniu A. S. podniosła, że decyzją z dnia 14 lutego 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało jej świadczenie pielęgnacyjne...
była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Decyzją Kolegium z dnia 14 lutego 2011 r. zostało jej przyznane świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką...