Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I OSK 2706/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

, a także stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa'. Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 2706/14 Naczelny Sąd Administracyjny...
(zgodnie z art. 149 § 1 pkt 3 P.p.s.a.),, 3. orzeczenie stwierdzenia, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (zgodnie z art. 149 § 1a P.p.s.a....

I SA/Wa 1214/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

nr [...], [...] i [...]) i [...] położonych w L., przy ul. [...], [...], ul. [...] i pod ulicą, wskazując, iż została ona wydana, z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 5 ust. 1...
. nr [...] zaistniała jedna z wymienionych w przepisie art. 156 § 1 k.p.a. przesłanek, skutkujących koniecznością orzeczenia nieważności decyzji - tj. rażące naruszenie prawa.', Następnie...

I SA/Wa 1757/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-19

ustawy z 10 maja 1990 r., co oznacza, że decyzja Wojewody wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Z decyzją tą nie zgodziła się Gmina [...] i wniosła o ponowne...
, z uwagi na to, że objęto nią mienie prywatne, wydana została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Odwołując się jednak do konsekwencji...

I SA/Wa 719/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

uznanie naruszenia prawa za 'rażące', w trybie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze, treść decyzji musi pozostawać...
wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zarówno ze stanowiska doktryny jak i orzeczeń sądowoadministracyjnych wynika, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść...

I SA/Wa 3301/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-14

decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r. jest wadliwa i zawiera wadę rażącego naruszenia prawa. Stwierdza bowiem nieważność decyzji...
dowody i twierdzenia zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Minister nie poddał decyzji z dnia [...] lipca 2012 r. testowi rażącego naruszenia prawa...

VI SA/Wa 2397/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-04

, że w/w decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, skutkującym stwierdzeniem ich nieważności., Skarżąca wskazała jako dowód kopię wpisu do rejestru ośrodków...
, przy czym należy wyraźnie pamiętać o tym, iż naruszenie prawa musi mieć charakter niedwuznaczny., W sposób rażący może zatem zostać naruszony wyłącznie przepis...

II SAB/Wa 126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-17

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz strony skarżącej Z. z siedzibą w C. kwotę 340...
odpowiednich działań zmierzających do zmiany kwestionowanych przepisów. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Administracji i Cyfryzacji rażącym naruszeniem prawa jest m.in. nazwanie...

I OSK 3042/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji...
. 2 Konstytucji RP (w zakresie, w jakim nie wyłącza on dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji...

II SAB/Wa 521/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa albo nie miało charakteru rażącego. Użycie w zdaniu drugim §...
postępowania administracyjnego może polegać na stwierdzeniu, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Wa 320/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

[...] we W. była zaliczana do kategorii dróg wojewódzkich., W związku z powyższym podnoszony przez wnioskodawcę zarzut rażącego naruszenia prawa, w ocenie Ministra...
, jest nieuzasadniony. Jego zdaniem o tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, decyduje przede wszystkim oczywistość tego naruszenia i jego wpływ na sposób załatwienia sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   33