Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OSK 306/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

z dnia 26 kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania według norm przepisanych, stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie grzywny. W ocenie skarżącego odpowiedź...

I OSK 1374/16 - Wyrok NSA z 2018-02-16

:, I. stwierdził, że bezczynność Prokuratora Rejonowego w W. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,, II. oddalił wniosek strony skarżącej o wymierzenie grzywny organowi,, III...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek strony skarżącej o wymierzenie grzywny organowi oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie., W ocenie Sądu...

I OSK 1256/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1). Natomiast w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 tej ustawy Sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie (pkt 2)., Skargę kasacyjną...
rażącego naruszenia prawa. Ponadto zarzucono naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 149 § 1a p.p.s.a. poprzez uznanie...

I OSK 296/16 - Wyrok NSA z 2018-01-12

stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie trzecim orzekł o niewymierzaniu organowi grzywny, w punkcie czwartym zasądził...
. Stowarzyszenie wniosło o umorzenie postępowania, zasądzenie kosztów postępowania, stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 141/13 - Wyrok NSA z 2013-05-29

przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie, przy rozpatrywaniu wniosku z dnia 27 marca 2012 r. były dokonane z rażącym naruszeniem prawa., Skarżący zarzucił obrazę...
przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działanie bez podstawy prawnej, rażące naruszenie prawa...

II SAB/Ol 46/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-20

, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie grzywny organowi...
ominięcia prawa przez Organ, a w konsekwencji uchybienie Konstytucyjnym zasadom stanowiącym podstawę ustroju Państwa, skarżący wniósł o stwierdzenie rażącego naruszenia...

III SAB/Gl 61/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-27

informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność organu oraz że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2) umarza postępowanie w zakresie dotyczącym zobowiązania...
przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że informacje o jakie zwróciła się skarżąca...

VIII SAB/Wa 49/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-09

skarżącego z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...
sprawy oraz o stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnił, że pismem z dnia [...] czerwca...

II SAB/Wa 886/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie grzywny., W ocenie skarżącego odpowiedź strony przeciwnej wskazuje nie tylko na jej nieznajomość ustawy o dostępie...
, iż bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny., Prokurator Rejonowy w C. w piśmie z dnia 28 września 2015 r. wniósł...

IV SAB/Wr 87/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-09

. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt I wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą skargę oddala; IV. zasądza od Prokuratora...
czternastu dni od doręczenia wyroku organowi,, 2.stwierdzenie, że Prokuratura W.-S. M. pozostawała w bezczynności z rażącym naruszeniem prawa,, 3.uznanie, że skarżącemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   28