Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I OSK 2399/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

powyższego odwołania i że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., W pozostałym zakresie WSA w Warszawie skargę oddalił (pkt 3)., Wyrok ten został wydany...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, o zobowiązanie organu do wydania decyzji w sprawie w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia organowi...

II SA/Wa 354/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

nauczyciela kontraktowego. Uznanie, iż decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa wymagało ustalenia, czy posiadane przez skarżącego kwalifikacje znacznie odbiegały...
nieważności decyzji jest ustalenie, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Tak nie postąpiły organy nadzorcze, a także organ I instancji w niniejszej sprawie...

II OSK 2524/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w zakresie wymierzenia organowi administracji grzywny, 4. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
, stwierdził, że ta bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył organowi administracji grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu administracji...

II SAB/Wr 23/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-15

było w sposób przewlekły, a przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; III. zasądza od Wojewody...
, stwierdzenia, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa...

II OSK 1075/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala, 3. odstępuje o zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości...
z rażącym naruszeniem prawa, w pkt IV. przyznał małoletniemu Skarżącemu od Wojewody Wielkopolskiego sumę pieniężną w wysokości 1000 zł, w pkt V. oddalił skargę...

II SAB/Po 153/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania, III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącej...
sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że kwestia udzielenia zezwolenia na pobyt...

II OSK 1602/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

. wniosku (pkt 2) i przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3), w pozostałym zakresie skargę oddalił (pkt 4), a także zasądził od Wojewody Wielkopolskiego...
ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznania od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 1.500 zł, przyznania od organu na rzecz skarżącej...

II OSK 1146/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1. uchyla punkt III zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej...
na pobyt czasowy, w pkt II. stwierdził, że Wojewoda [...] dopuścił się bezczynności, w pkt III. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt...

II OSK 20/19 - Wyrok NSA z 2019-04-02

niezałatwieniem w terminie sprawy z jego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, 2) stwierdzenie, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
przez Wojewodę miało miejsce z niewątpliwie rażącym naruszeniem prawa, przez które należy rozumieć oczywiste naruszenie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 149 § 1a...

II OSK 212/22 - Wyrok NSA z 2022-09-22

z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 a p.p.s.a.). Organ pozostawał w bezczynności relatywnie długo, co nie było uzasadnione stopniem skomplikowania sprawy, o czym...
obiektywnie można zatem stwierdzić zaistnienie bezczynności Wojewody oraz trafność stanowiska skarżącej o rażącym naruszeniu prawa przez organ., Odnosząc się do zasądzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100