Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II OSK 2812/16 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Pacjenta do wydania w określonym terminie aktu oraz stwierdził, że bezczynność Rzecznika Praw Pacjenta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok zapadł...
w terminie 60 dni od zwrotu akt z prawomocnym wyrokiem sądu,, 5) stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z naruszeniem prawa i naruszenie prawa było rażące,, W uzasadnieniu...

II SA/Go 127/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

jako: ustawa o świadczeniach) doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania decyzji bez odpowiedniej podstawy prawnej. Nadto strona powołując się na stanowisko...
zaskarżonej decyzji organ, powołując się na stanowisko sądów administracyjnych wyjaśnił, że naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jest rażące w przypadku...

III SAB/Gl 285/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. w przedmiocie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszenia prawa; 3...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto...

II SA/Go 1090/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-27

zastosowanie art. 42d ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania...
spełniona wynikająca z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przesłanka rażącego (kwalifikowanego) naruszenia prawa. Wstępnym warunkiem uznania wystąpienia tej przesłanki...

I OSK 1831/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w pkt I. stwierdził, że bezczynność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., § 1b Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu...

VII SA/Wa 438/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-21

wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji DZZ, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, co zdaniem ROD potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane...
, że przy wydaniu decyzji z 17 lutego 2020 r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Zdaniem ROD w sprawie zaistniały wszystkie przesłanki wypełniające wadę rażącego naruszenia prawa...

I SA/Wa 1728/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-27

. Decyzja wydana została zatem z rażącym naruszeniem prawa. Nie ma przy tym znaczenia, że organ nie posiadał wiedzy, że osoba będąca stroną postępowania nie żyje...
takie przez sam fakt skierowania decyzji do osoby nieżyjącej jest wydane z rażącym naruszeniem prawa i winno być wyeliminowane z obrotu prawnego, tak aby nie wywoływało...

II GSK 153/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

, czy też wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Podejście organu administracji do rozumienia przepisu art. 40 ust 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne nie było, zdaniem Sądu...
kryterium oceny zaktualizowania się przesłanki stwierdzenia nieważności wymienionej decyzji, jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, o której mowa...

IV SA/Wa 335/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, tj. wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przesłanki negatywne wskazane w art. 156 § 2...
z rażącym naruszeniem prawa bezwzględnie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji bez względu na czas jaki upłynął od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Natomiast na mocy...

IV SA/Wa 337/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

jej nieważności. Decyzja obarczona jest wadą nieważnościową wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, tj. wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W przedmiotowej sprawie...
w § 1 przytoczonego przepisu., Stwierdzenie wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa bezwzględnie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji bez względu na czas jaki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100