Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

I OSK 2341/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Pruszkowskiego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Starosty Pruszkowskiego solidarnie na rzecz...
wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w dniu 22 kwietnia 2013...

II OSK 168/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (pkt 1), że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie...
., nawet jednak w tym okresie obiektywnie błędne zachowanie organu nie miało cech rażącego naruszenia prawa., Skarżący wniósł skargę kasacyjną od opisanego wyżej wyroku, zaskarżając orzeczenie...

II OSK 155/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

pozwolenia na budowę (pkt 1), że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania...
przez Starostę w przedmiocie wznowienia postępowania domagając się stwierdzenia, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenia...

III SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-07

. stwierdza, że bezczynność Starosty nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Po dacie złożenia skargi, organ I instancji wydał kolejne postanowienia o przyznaniu skarżącemu kosztów za dozór nad pojazdami...

II OSK 2557/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

terminie, 2) stwierdzenie, że Starosta [...] dopuścił się bezczynności, 3) stwierdzenie, że bezczynność Starosty [...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4...
[...]; 2. stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. wyznaczono Staroście [...] termin do załatwienia ww. sprawy do 26 lutego 2021 r., 4...

II SAB/Łd 143/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-28

Administracyjnym w Łodzi w zakresie zobowiązania do wydania aktu; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty [...] na rzecz...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; wymierzenie organowi grzywny mając na względzie, że bezczynność organu miała miejsce bez żadnego uzasadnienia...

II OSK 2458/15 - Wyrok NSA z 2016-06-07

i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3/ wymierzył Staroście Głubczyckiemu grzywnę w kwocie 3.000 zł,, 4/ zasądził od Starosty...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4) wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości; 5) zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania. Uzasadniając skargę...

II SAB/Op 13/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-28

) stwierdza, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) wymierza Staroście Głubczyckiemu grzywnę w kwocie 3.000 (trzy...
i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Następnie, decyzją z dnia 20...

IV SAB/Gl 124/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-25

publicznej 1) stwierdza, że Starosta M. dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza...
wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto brzmienie...

IV SAB/Gl 128/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

publicznej 1) stwierdza, że Starosta [...] dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza postępowanie...
z rażącym naruszeniem prawa. Nadto brzmienie przepisu art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącego podstawę orzekania przez Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100