Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

III SA/Wa 3375/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

okoliczność powstania zaległości Skarżącej w podatku od towarów i usług w wyniku odliczenia podatku z tzw. pustych faktur nie może być miarodajna dla odmowy zastosowania...
powyżej formy pustych faktur mają różny charakter z punktu widzenia oceny szkodliwości działania podatnika posługującego się tym fakturami, co zdaniem Sądu powinno mieć...

II FSK 2131/13 - Wyrok NSA z 2015-10-20

oraz na przyszłości. Podała, że 'puste' faktury wystawiano z pieczątką działalności zarejestrowanej na nią, podpisywano jej nazwiskiem i wprowadzano do obrotu...
znacznych korzyści majątkowych poprzez odliczenie podatku naliczonego z wystawionych 'pustych' faktur., Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał stanowisko organu podatkowego...

II FSK 1018/08 - Wyrok NSA z 2009-11-27

od towarów i usług zapadły na skutek niezgodnych z prawem działań strony skarżącej (kwestia tzw. 'pustych faktur'). W tym stanie rzeczy podatnik nie może oczekiwać...
, jakkolwiek z innych względów, aniżeli wskazane przez stronę., Sąd powołał się w zaskarżonym wyroku na fakty znane mu z urzędu - postępowanie wymiarowe dotyczyło tzw. 'pustych...

I SA/Bk 201/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-28

, że zaległość podatkowa w podatku VAT powstała na skutek odliczenia przez T. Ś. podatku VAT zawartego w pustych fakturach - nie dokumentujących faktycznego nabycia...
, że podatnik odliczała naliczony podatek VAT zawarty w fakturach nie potwierdzonych ich kopiami u sprzedawcy. Podatnik ponosi odpowiedzialność za swoje działania prawnopodatkowe...

I SA/Wr 915/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-12

, że ciążące na niej zobowiązanie to w zasadzie swoista sankcja wynikająca z wystawienia przez niego pustych faktur, których nie mógł skorygować wskutek śmierci odbiorcy faktur...
Skarbowej we W. określił stronie kwotę podatku od towarów i usług wynikającą z wystawionych faktur za sierpień 2007 r. wynoszącą 231.726 zł, która to decyzja została utrzymana...

I SA/Bd 408/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-19

z tzw. 'pustych faktur'. Ponadto dokonywała zmian przeznaczenia nabytych towarów, a nie wystawiając faktur wewnętrznych, faktycznie zaniżała obrót i podatek należny., 5...

I SA/Kr 1126/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-09

dotyczące podatku VAT zapadły na skutek niezgodnych z prawem działań strony skarżącej (kwestia tzw. 'pustych faktur'). W tym stanie rzeczy podatnik nie może oczekiwać...

II FSK 724/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

podatkowych odliczając podatek naliczono z tzw. 'pustych faktur'. Wpływu na wynik sprawy nie wywierały okoliczności podnoszone w odwołaniu, dotyczące wycofania przez syna i żonę...

I SA/Wr 1067/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-04

się jednak w pełni do argumentacji skarżącego, a w szczególności w zakresie wystawienia przez spółkę w listopadzie 2000 r. tzw. pustej faktury. Organ pierwszej instancji powołał...
[...] Nr [...] od nr [...] do nr [...])., W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 10 listopada 2000 r. spółka wystawiła fakturę na usługi ogólnobudowlane na kwotę 120.725,82 zł...

I SA/Bd 591/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-21

gospodarczych (łącznie z wystawianiem pustych faktur), nierzetelność w obrocie paliwami - nie mogą być przerzucane na Skarb Państwa. Zatem powstałe zaległości podatkowe...
Kontroli Skarbowej stwierdził nie tylko zawyżenie podatku naliczonego, ale również wystawianie faktur VAT, do których zastosowanie ma art. 108 ust. 1 ustawy o VAT i określił...
1   Następne >   2