Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Po 595/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-02

KEO 22,04 Mg., Ponadto organ wskazał, iż stwierdzono również brak odpowiadających KPO względem okazanych faktur VAT: nr [...] z dnia [...].01.2019 r. dla odpadów o kodzie...
na rzecz P. Sp. z o.o.; nr [...] z dnia [...].07.2019 r. dla odpadów o kodzie 16 81 02 o masie 23,1 Mg wystawionej przez 'E. ' Sp. z o.o. na rzecz [...]Okazane faktury VAT...

II SA/Kr 814/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-23

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (metalowa butla, 1 szt); 17 02 01 - drewno (deski, stemple, ok. 7...
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi) [zdjęcie z dn. 4 sierpnia 2017: IMG_0412]. Strona zachodnia działki [...], jak i cała...

IV SA/Wa 1466/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

przeprowadzonych oględzin zlokalizowano ostatecznie 13 sztuk zdemontowanych samochodów osobowych (pustych karoserii o wymienionych wyżej numerach VIN) oraz 7 sztuk...
potwierdza 13 faktur wystawionych przez podmioty brytyjskie ([...]) na rzecz kontrolowanych w dniach od 1 lutego do 2 czerwca 2008r. Z faktur tych wynika, iż strony nabyły...

III SA/Wa 332/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

jest ustalenie najkorzystniejszych 6 kolejnych miesięcy, gdyż opłaty za wodę są wnoszone na podstawie faktur zaliczkowych M ., Skarżąca podniosła, że wbrew twierdzeniu...

II SA/Po 243/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

przekazania odpadów nr [...]oraz faktury VAT nr [...] z dnia 31.10.2012 r., które poświadczają fakt przekazania podmiotowi zewnętrznemu 20,02 Mg odpadów stałych z piaskownika...
do separatora; podczas oględzin zbiornik był pusty z uwagi na wywiezienie odpadów dnia 31.10.2012 r.;, - stara przyczepa ciągnikowa, ustawiona przy metalowym otwartym zbiorniku...