Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

III SA/Wa 1133/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-06

prowadzona przez spółkę powinna być opodatkowana 23% stawką VAT;, - art. 122, 187 § 1 w zw. art. 191 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (obecnie t.j. Dz...
. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), polegające na niezgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego oraz selektywnym rozpatrzeniu materiału...

III SA/Wa 3652/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-23

. 211 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa); niewykonywanie decyzji jako nieostatecznej, zgodnie...
z art. 239a Ordynacji podatkowej. Jednocześnie z ostrożności skarżący wniósł o wznowienie postępowania kontrolnego, zakończonego wydaniem decyzji ostatecznej...

I SA/Lu 394/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-07

., W zażaleniu skarżący zarzucił nie uwzględnienie przesłanek, przewidzianych w art. 266 Ordynacji podatkowej oraz chybione powołanie się na przepis art. 265 § 1 pkt 1-2b...
tej ustawy., W jego ocenie z treści art. 264 Ordynacji podatkowej wynika ogólna zasada ponoszenia kosztów postępowania podatkowego przez Skarb Państwa, województwo, powiat...

I SA/Gd 898/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-26

ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora z dnia 31 lipca 2018 r. nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zdaniem organu...
w art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej., Organ za nieuzasadnione uznał przy tym wskazywane przez stronę zarzuty naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie...

I SA/Gd 712/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-26

ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora z dnia 31 lipca 2018 r. nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zdaniem organu...
naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie gromadzenia i oceny materiału dowodowego., Na powyższe rozstrzygnięcie Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Gd 595/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-19

6 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa'., Przechodząc do zasadniczego...
, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia art. 208 § 1 i art. 233 § 1 pkt 1 w zw., z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez bezpodstawne wydanie i doręczenie zaskarżonej...

I SA/Po 634/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

. , na podstawie art. 70a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') od 19 grudnia 2017 r. do 27...
wystąpienia przesłanki określonej w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej zawieszony został bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Po 681/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

do administracji podatkowej C., na podstawie art. 70a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa...
przesłanki określonej w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w dniu 6 sierpnia 2019 r. nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego...

III SA/Wa 1255/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

i umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm...
.; dalej jako: 'ordynacja podatkowa'). Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:, 1) przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, a) art. 30 §...

I FSK 809/21 - Wyrok NSA z 2021-10-28

pełnomocnika, przyjmując, że zaistniał błąd techniczny, o którym mowa w art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej pozwalający na tego rodzaju doręczenia., W ocenie Sądu niepodanie...
przez pełnomocnika adresu ePUAP nie powinno zostać uznane za problem techniczny w rozumieniu § 3 art. 144 Ordynacji podatkowej i nie uprawniało organu odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100