Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SAB/Gd 13/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-14

, przewidzianą treścią art. 77 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, polegającej na dokonaniu zwrotu nadpłaty z tytułu opłat za wydanie kart pojazdów, uiszczonych wskutek obowiązywania...
stwierdzenia braku podstaw do stosowania w sprawie niniejszej przepisów Ordynacji podatkowej - w oparciu o treść sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17...

VIII SAB/Wa 5/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-21

Polskiej, art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 'sentencję' wyroku Trybunału Konstytucyjnego...
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) i w związku z tym brak jest podstaw do stosowania wobec opłaty za kartę pojazdu przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustalania obowiązku...

II FW 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

Państwa na podstawie z art. 66 § 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej „Ordynacja podatkowa”)., 2. Przepis art. 66 §...
3b Ordynacji podatkowej zawiera normę kompetencyjną wyznaczająca obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego do wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie rzeczy...

I OSK 1609/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r...
Ordynacji podatkowej o zwrocie podatku, a jednocześnie nie ma podstaw by wniosek załatwić w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego...

III SA/Po 107/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-12

., z powołaniem się na przepisy art. 67 w zw. z art. 60 ustawy o finansach publicznych oraz działu III ordynacji podatkowej, w którym podał, że w okresie od 1 maja 2004 r. do 15...
. 78 § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, tj. do 30-tego dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii...

III SA/Lu 253/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-11

. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm...
przepisy działu III Ordynacji podatkowej, a zatem wniosek o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu należało rozstrzygnąć zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a. poprzez...

III SA/Lu 104/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-14

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Po otrzymaniu takiej odpowiedzi skarżący pismem z dnia 2 stycznia 2012 r...
postępowania o zarejestrowanie pojazdu, jak i w sprawie o zwrot opłaty za kartę pojazdu nie mają zastosowania przepisy Ordynacji Podatkowej, bowiem nie zostały wymienione...

III SA/Lu 590/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-15

, poz. 1071 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Dlatego...
przedawnienia zawartych w dziale III Ordynacji podatkowej byłoby sprzeczne z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r., które nie obwarowywały...

I OSK 722/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
.). Przepisy działu III Ordynacji podatkowej regulują kwestię nadpłaty podatku (art. 72 i nast. Ordynacji podatkowej). Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego...

III SA/Gd 521/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-31

do dnia określonego zgodnie z art. 78 § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, tj. do 30 - go dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...
. o finansach publicznych, przepisy zawarte w dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz w/w postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100