Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Po 834/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-20

przestrzennego, do zgłoszenia roszczenia dotyczącego opłaty planistycznej;, - naruszenie art. 25 k.p.a. polegające na wydaniu aktu administracyjnego przez organ podlegający wyłączeniu...
k.p.a. - dowodową wartość operatu szacunkowego. Dowód ten winien w przypadku opłaty planistycznej wykazywać różnicę pomiędzy wartością nieruchomości określoną...

I OSK 497/09 - Wyrok NSA z 2010-01-15

przestrzennym, w przedmiocie opłat - byłby martwy, podczas gdy stanowi on nieustanne źródło dochodów gmin, które pobierają opłaty planistyczne w związku ze wzrostem wartości...
zgodną 'ze stanem planistycznym na datę wydania decyzji - nieruchomość objęta ustaleniami mpzp...' (str. 24 opinii) a tymczasem na str. 14 operatu szacunkowego biegła...

II SA/Gl 451/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-11

za służebności przesyłu oraz orzecznictwo NSA w sprawach opłat planistycznych w których decyzje wydawane są na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
nieruchomości, opis uwarunkowań planistycznych, analizę wyniku wraz z podaniem przyjętej bazy transakcji dotyczących nieruchomości podobnych do wycenianej., W odwołaniu...

II SA/Łd 597/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-03

nieruchomości poddanych analizie i wycenie, przyjęły bez zastrzeżeń jako dające podstawę do wyliczenia wysokości opłaty planistycznej. Sąd nie dopatrzył się uchybień w rozumowaniu...
przeznaczenie korzystniejsze od przeznaczenia nieruchomości o cenie maksymalnej. Wyjaśnił jednocześnie, iż 'równoważnikiem bardzo korzystnego uwarunkowania planistycznego...

II SA/Gd 405/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-08

i budowlami trwałymi zespołu baz usługowych B., a następnie A., świadczy, iż nie było żadnego prawno-planistycznego zakazu jej przekształcenia w działkę budowlaną. W związku...
, czy na tym terenie, w tej dacie obowiązywały akty planistyczne, określone w ww. przepisach. To z ich treści powinno bowiem wynikać, czy działki objęte postępowaniem kwalifikowały...

II SA/Go 592/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-14

w przepisach, odpowiednich dla danej kategorii drogi. Nadanie kategorii drodze następuje zatem po planistycznym przeznaczeniu gruntu pod drogę publiczną, po ewidencyjnym i prawnym...
w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ( Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 12) zgodnie z którym (§ 8 ust. 3, i 5...

IV SA/Po 965/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

zaświadczenie planistyczne nie powołali żadnego z zapisów z części tekstowej planu, z których wynikałoby, że zgodnie z treścią planu miejscowego konkretny fragment terenu...
nie była objęta oceną prawną jak i wytycznymi, kwestia przeznaczenia planistycznego gruntu, a w szczególności, obowiązywania miejscowego planu. Co więcej, ponownie prowadząc...

I OSK 860/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1963/07 w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania oddala skargę kasacyjną.

IV SA/Wa 1679/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane...
wyłącznie jako element wpływu państwa na wolny rynek. Podatki, jak również inne opłaty, nie są efektem gry rynkowej między nabywcą a zbywcą, nie stanowią także efektu...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

bardziej podobne do siebie pod względem lokalizacji, a jej ustalenia w zakresie czynników planistycznych dowodzą, że przeprowadziła ona szerszą analizę niż A. S.. Oprócz...
A. Sz. niewłaściwie określa wskaźnik 'p.u.m.', a także przeznaczenie planistyczne nieruchomości co w ocenie odwołującego sprawia, iż nie powinien on zostać uznany...
1   Następne >   +2   6