Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Ke 458/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-19

z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości. X. spółka z o.o. złożyła urzędowy formularz PPPr...
z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 18 marca 2013 r. w przedmiocie opłaty...

II SA/Łd 920/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-30

w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej p o s t a n a w i a: odmówić skarżącemu przyznania prawa pomocy. F. P. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty planistycznej. Jednocześnie skarżący wniósł o przyznanie mu prawa...

II SA/Ol 720/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-12

'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia 1. przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych, 2...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]', w przedmiocie opłaty planistycznej., Skarżący w odpowiedzi na ponowne wezwanie do solidarnego...

II SA/Ke 458/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-01

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia: I. ustanowić dla X spółka z o.o. radcę prawnego...
Administracyjny w Kielcach oddalił skargę X spółka z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. w przedmiocie opłaty planistycznej., X spółka z o.o. złożyła w dniu...

IV SA/Po 1037/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-07

. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz adwokata J. M. kwotę [...]zł...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 czerwca 2017r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej., Skarżący po doręczeniu mu uzasadnienia wyroku, wystąpił z wnioskiem...

II SA/Łd 462/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-23

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia opłaty planistycznej i rozłożenia tej opłaty na raty postanawia: przyznać skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie...
ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia opłaty planistycznej i rozłożenia tej opłaty na raty...

II SA/Ol 570/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy. WSA/post.1 - sentencja...
., Nr '[...]' w sprawie opłaty planistycznej., Po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie, 500 zł, skarżący złożyli wniosek o przyznanie im prawa pomocy...

II SA/Ol 570/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-05

z dnia '[...]' roku Nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy. WSA/post.1 - sentencja postanowienia D. i J. L. wnieśli...
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r., Nr '[...]' w sprawie opłaty planistycznej...

II SA/Ol 720/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-11

II SA/Ol 720/09 w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi D.L. i J.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie opłaty...
planistycznej postanawia odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z dnia 13 listopada 2009r. (sygn. akt II SA/Ol 720/09) Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym...

IV SA/Po 1037/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-22

[...] czerwca 2017r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej. W terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   13