Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-21

, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz...
fizycznych opłatę wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawczyni, przy obliczaniu...

I SA/Po 467/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem...
/Po 467/11, dochodowym od osób fizycznych opłatę, wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna). W uzasadnieniu...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

do skutku. W ocenie wnioskodawcy, opłata planistyczna ma bezpośredni związek ze sprzedażą nieruchomości, w przypadku bowiem spełnienia warunków wskazanych w ustawie...
. interpretacji indywidualnej organ przyjął, że opłata planistyczna nie będzie stanowiła kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości i wobec tego wydatek...

III SA/Wa 979/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-25

[...] kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
opłaty planistycznej, która jest ściśle związana ze sprzedażą nieruchomości. Zdaniem Strony koszty wynikające ze zmiany planu zagospodarowania w oczywisty sposób wpływają...

I SA/Gd 14/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1 u.p.d.f., rozumie się wszystkie wydatki poniesione przez zbywcę...
rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w innej sprawie, a mianowicie w toku postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu...

II FSK 750/17 - Wyrok NSA z 2018-11-20

z tytułu opłat planistycznych (12 decyzji z dnia 7 października 2009 r. m.in. wobec skarżących i potwierdzenie przelewu na nazwisko A. K., k. 139-150 i 297 akt...
), dokonywanie podziałów geodezyjnych na mniejsze działki, udostępnianie nabywcom zrealizowanej na zlecenie stron inwestycji wodociągowej, regulowanie opłat planistycznych...

I SA/Ol 767/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

adiacenckimi, opłatami planistycznymi, jednakże ww. wydatki przyporządkował proporcjonalnie do ilości i powierzchni sprzedanych działek. Prawidłowo wskazał na przepisy art. 22...
nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży działek w latach następnych. Do kosztów zaliczono podatek rolny, wydatki związane z opłatami planistycznymi...

I SA/Gd 13/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

przedmiotem sprzedaży zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na potrzeby opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1...
ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu, a mianowicie Wójta Gminy S. (operat szacunkowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku),, 2. art. 145 § 2 ustawy...

I SA/Ol 226/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-24

z innych przyczyn niż wskazane w treści odwołania. Podatnik uiścił opłatę - rentę planistyczna, w łącznej wysokości 22.167 zł, wynikającą z pięciu decyzji z 01.10.2007r....
. A nr '[...]'., W związku z powyższym koszty uzyskania przychodów w spornym roku wynoszą łącznie 99.227,47 zł i składają się na nie: opłaty planistyczne - 22.167 zł...

II FSK 2721/14 - Wyrok NSA z 2016-10-19

Sądu, ustaliły pewne wydatki i przyjęły za koszty uzyskania przychodów kwotę 99.227,47 zł, na którą składają się opłaty planistyczne, koszty nabycia nieruchomości...
poniesione przez niego na opłaty planistyczne, koszty nabycia nieruchomości, w tym działki nr 61/84 oraz koszty sporządzenia umowy i zaliczyły je do kosztów uzyskania...
1   Następne >   +2   +5   8