Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

) prowadzi do niezrównoważenia przychodów i kosztów Funduszu. Natomiast, art. 164 przywołanej ustawy stanowi, że Minister właściwy do spraw zdrowia może badać decyzje...
się odpowiednio (ust. 2)., Źródła błędnej wykładni wymienionych przepisów, autor skargi kasacyjnej upatruje w tym, że w sytuacji, gdy w kontrolowanej decyzji Minister...